Profil absolventa

Název školy

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350

Název vzdělávacího programu

Informační management

Kód oboru vzdělávání

72-41-N/..

Forma vzdělávání

Denní

Vymezení výstupních znalostí a dovedností:

 

Při realizaci profilu absolventa je nutno vytvářet a posilovat tyto základní postoje a návyky:

 

 - tvůrčím způsobem a samostatně myslet, pohotově se rozhodovat

 - aplikovat získané vědomosti a dovednosti

 - cílevědomě, rozvážně a rozhodně jednat

 - iniciativně a samostatně řešit úkoly na pracovišti

 - pracovat v týmu a aktivně se podílet na jeho organizaci.

- být připraven na celoživotní inovaci získaných poznatků

- chápat klíčový význam znalostí a informací a jejich efektivního managementu v současné společnosti 

 

 Studium si klade za cíl zprostředkovat studentům následující znalosti:

 

 - nezbytné teoretické základy oboru

 - základní právní normy a standardy oboru

 - odbornou terminologii oboru

 - organizační a funkční modely institucionální základny pracovišť oboru

 - hlavní marketingové aktivity využitelné v oblasti informačních služeb

 - zásady řízení podniku a lidských zdrojů

 - základy IT a zpracování dat

 - ekonomické a organizační principy fungování podniku

 - ekonomické principy fungování společnosti

 - zákonitosti komunikace informací ve společnosti a procesy transformace v průběhu jejich životního cyklu

 - zásady informační etiky

 - druhy a formy informací a jejich význam v současné společnosti

 - typologii dokumentů a informačních zdrojů

 - principy interpersonální komunikace

 - základní právní normy společnosti a jejich vazby

 - vývojové trendy informačních technologií a možnosti jejích aplikací

 - využití komunikačních sítí a databázových technologií k vyhledávání a zprostředkování informací

 - porozumění teoretickým základům databázových a rešeršních systémů

 - zásady týmové práce a projektového managementu

 - pro cizí jazyk 4000 lexikálních jednotek a hlubší znalosti a míru osvojení jazyka v oblasti gramatiky, stylistiky a reálií

 

zaměření služby knihoven

 

 - vývojové tendence knihoven ve společnosti

 - technologii informačních služeb včetně způsobů jejich propagace

 - zdroje akvizice dokumentů, metody akvizice, evidence dokumentů

 - prostředky ochrany dokumentového fondu

 - metody vytváření a využívání metadat

 - mezinárodní normy pro tvorbu lokálních a souborných katalogů

 - metody jmenného a věcného zpracování základních i speciálních dokumentů

 - přehled knihovnických systémů, jejich specifika a služby

 - metody elektronického ukládání záznamů

 - koncepci veřejných informačních služeb

 - metody a formy práce s individuálními čtenáři a jejich typickými skupinami

 - vytváření informačních systémů a prezentace informací v prostředí WWW

 - profesní kodexy informační práce

- typologie a orientace v nejdůležitějších informačních zdrojích

 - zásady tvorby národní bibliografie

 - rešeršní strategie

 - dotazovací jazyky nejdůležitějších rešeršních systémů

 - doplňkové informační služby

 - znalost struktury a funkcí konkrétních specializovaných informačních systémů

 

zaměření podniková informatika

 

 - vývojové tendence podnikových informačních systémů

 - znalost vývojových trendů v oblasti informačních technologií a možnosti aplikace v prostředí podniku

 - znalost metod volby a implementace vhodných hardwarových a softwarových prostředků pro provoz informačních systémů

 - zásady provozu podnikových informačních a komunikačních systémů a jejich provázanost

  s podnikovými procesy a s manažerskými a marketingovými aktivitami v podniku

 - principy architektury a technologické infrastruktury informačních a komunikačních systémů

 - metody a techniky pro podporu rozhodovacího procesu

 - základní metody vytváření a využívání sekundárních dokumentů

 - metody vyhledávání, zpracování a ukládání dat

 - metody získávání informací z databázových a počítačových sítí

 - správa lokálních počítačových sítí

 - technologie informačních služeb včetně způsobů jejich propagace

 - metody systémové analýzy a projektování informačních systémů

 - algoritmizace řešené programové úlohy

 - principy strukturování a zpracování elektronických dokumentů

 - znalost struktury a funkcí konkrétního podnikového informačního systému

 

 

zaměření služby muzeí a galerií

 

 - základy kulturologie

 - principy národního kulturního dědictví a dědictví regionu

 - vývoj hmotné a duchovní kultury od pravěku po současnost

 - základy obecné a speciální muzeologie

 - vývoj a dnešní podoba muzejnictví, činností muzeí a galerií a jejich společenské poslání

 - principy akviziční práce v muzeu

 - odborná správa muzejních sbírek

 - zásady ošetření, konzervace a restaurování movitých předmětů kulturního dědictví a přírodovědeckých preparátů

 - znalost softwarového vybavení pro dokumentaci muzejních sbírek

 - specifika ochrany historických knižních sbírek

 - zásady práce se společenskovědnými sbírkami

 - zásady práce s přírodovědnými sbírkami

 - znalost teorie a praxe kulturně výchovných činností muzea

 - základy teorie, projektování, prezentace a hodnocení výstav

 - specifika public relations v muzejní práci

 

 

Při aplikaci těchto znalostí je nezbytné formovat u studentů následující dovednosti:

 

 - spravovat báze dat a zabezpečovat jejich provoz a využití

 - poskytovat konzultační a referenční služby a budovat pro ně příslušný pomocný aparát

 - schopnost rutinní práce s běžnými typy kancelářského software

 - prezentovat své znalosti v písemné i ústní podobě

 - samostatně stylizovat obsahovou charakteristiku jednotlivých druhů dokumentů v podobě anotací, referátů a jiných komprimovaných textů

 - realizovat principy managementu a komunikovat s klienty i v rámci týmu

 - uplatňovat etické zásady při využívání informací a dokumentů

 - pracovat po krátkém zaškolení se všemi druhy software užívanými na pracovištích oboru

 - ovládat obsluhu hardware moderních informačních technologií

 - vytvářet jednodušší www dokumenty

 - aplikovat formální logiku při analytických a vyhledávacích procesech

 - v cizím jazyku pohotově a spontánně reagovat v běžných situacích denního života a plynně a správně hovořit na odborné téma

 - ovládat efektivní metody a techniky získávání, vytváření, zpracování, organizace, uchovávání, vyhledávání, vyhodnocování, zpřístupňování a sdílení informací a znalostí

 

 

zaměření služby knihoven

 

 - zvládat techniku akvizice informací a dokumentů

 - zpracovávat informace a primární dokumenty po stránce obsahové i formální

 - tvořit jmenný záznam základních a speciálních dokumentů

 - realizovat zvolený způsob ukládání a ochrany primárních fondů a jejich revizi

 - ovládat věcné zpracování dokumentů, tvorbu znaku MDT, předmětových hesel, klíčových slov, deskriptorů

 - zvládat rutinní provoz vybraných knihovnických systémů

 - určit kritéria pro výběr knihovnického systému pro konkrétní pracoviště

 - vytvářet účelnou kategorizaci uživatelů

 - navrhovat, řídit a organizovat informační služby

 - sestavovat různé druhy bibliografií a rešerší

 - orientovat se v tematických celcích literatury ve fondech informační instituce

 - sestavovat a organizačně připravovat vhodné formy vzdělávacích programů pro čtenáře knihoven

 - realizovat veřejné informační služby na regionální úrovni

 - zvládat metody práce s individuálními kategoriemi čtenářů, zejména dětmi a mládeží 

 

zaměření podniková informatika

 

 - zpracovávat analýzu informací pro podporu rozhodovacího procesu

 - zpracovávat informace a dokumenty po stránce obsahové i formální

 - technicky a organizačně pečovat o publikační aktivity pracoviště

 - zvládat práci s  podnikovým informačním systémem

 - využívat hardware a software

 - zpracovat návrh informačního systému s projektovou dokumentací a řešením správy systému

 - používat služby sítě Internet

 - pracovat s plnotextovými, hypertextovými, multimediálními bázemi dat a expertními systémy 

 - realizace jednorázových i opakujících se odborných publikačních, digitalizačních, dokumentačních a archivačních činností

 - řešit analýzy informačních potřeb a specifikaci požadavků na informační systém, jeho část nebo informační služby

 - provádět analýzu a optimalizaci podnikových (byznys) procesů

 - provádět správu systémů a kolekcí elektronických dokumentů a záznamů

 

 

zaměření služby muzeí a galerií

 

 - chránit kulturní dědictví a vytvářet vztah veřejnosti k němu

 - získávat dokumentaci, provádět evidencí a zhodnocování muzejních sbírkových předmětů

 - zabezpečovat podmínky pro uchovávání hmotné podstaty sbírkových předmětů, jejich ochrany a ostrahy

 - spolupodílet se na tvorbě, využití a hodnocení výstav a programů pro veřejnost

 - být schopen posoudit kritéria výběru předmětů do sbírek

 - navrhovat a pracovat se všemi druhy klasické dokumentace a evidence sbírkových předmětů a památek

 - pracovat s programy pro dokumentaci a evidenci muzejních sbírek a informací v oblasti kultury

 - připravit expozici a výstavu sbírkových předmětů

 - zvládat muzejní a galerijní pedagogiku pro různé kategorie návštěvníků

 - provádět propagaci ve vztahu k prezentaci sbírkových předmětů

 - aplikovat zásady art marketingu v muzejní a galerijní práci

Bakalářské vzdělávací programy v příbuzných oborech vzdělávání, definice rozdílů, možnosti prostupu absolventů:

 

Příbuzné vysokoškolské vzdělávací programy jsou realizovány přímo na VOŠIS, ve spolupráci s vysokými školami:

Podnikové informační systémy – blízké specializaci Podniková informatika oboru Informační management 

Informační studia a knihovnictví  - blízké specializaci Služby knihoven oboru Informační management

Zaměření Služby muzeí a galerií vzdělávacího programu Informační management nemá v bakalářském studiu příbuzný vzdělávací program. 

Definice základních rozdílů:

-          nižší vzdělávací nároky na studenty ve všeobecně teoretických modulech

-          dlouhodobá odborná praxe

-          vyšší podíl přímé výuky

-          vyšší hodinové dotace modulů

-          důraz na praktické pojetí modulů odborného zaměření

-          odlišně stanovené podmínky hodnocení

Možnost prostupu:

Zaměření vzdělávacího programu Informační management schváleného v roce 1999 byly s bakalářskými vzdělávacími programy, které škola realizuje ve spolupráci s vysokými školami prakticky totožné.  Změnami v počtech zájemců o studium na VOŠ v uplynulých letech a z toho vyplývající postupnou změnou orientace na jiné skupiny zájemců o studium se ukazovalo jako nezbytné promítnout tuto skutečnost do učebních plánů výrazněji než dílčími úpravami. Tato žádost o prodloužení akreditaci tento vývoj také reflektuje a vzdělávací program Informační management se již od bakalářských programů VOŠIS výrazně odlišuje.

Vzhledem k tomu, že program je postaven jako kreditový, možnost uznání např. při dalším studiu na VŠ je možná., vždy ovšem závisí na individuálním posouzení. Přestup do vyššího ročníku ovšem není legislativně možný, vždy se musí jednat o absolvování přijímacího řízení a nástup do 1. ročníku.

    

Školní vzdělávací programy oboru vzdělávání a definice přidané hodnoty absolventa VOŠ:

Výuka středoškolského programu blízkého vzdělávacímu programu Informační management byla na Vyšší odborné škole informačních služeb ukončena v roce 1999 a podle našich informací nejsou podobné obory vzdělávání na středních školách v ČR v současnosti realizovány.


Kompetence a možnosti uplatnění absolventa

Název školy

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350

Název vzdělávacího programu

Informační management

Kód oboru vzdělávání

72-41-N/..

Forma vzdělávání

Denní

Činnosti, pro které je absolvent připravován:

 

Zaměření služby knihoven

 

 - systémová údržba knihovnických systémů

 - správa a provoz databází

 - poskytování informačních služeb

 - získávání informací z databázových systémů a počítačových sítí

 - akvizice primárních dokumentů

 - tvorba sekundárních dokumentů

 - jmenný a věcný popis primárních dokumentů

 - uchovávání a údržba fondu

 - public relations v informačních institucích

 - marketing informačních služeb

 - tvorba informačních zdrojů v síti Internet

 

Zaměření podniková informatika

 

 - provoz a správa informačního systému podniku

 - provoz a správa kolekcí elektronických dokumentů a záznamů (databází)

 - zabezpečování a marketing informačních služeb v souladu s požadavky uživatelů

 - realizace informatických služeb na podporu podnikových (byznys) procesů

 - dokumentační a publikační činnost v rámci podnikového informačního systému

 - tvorba informačních zdrojů v síti Internet

 - zpracovávání analýz a podkladů pro rozhodování

 

Zaměření služby muzeí a galerií

 

 - provoz a údržba informačních systémů muzeí a galerií, knihoven, památkové péče a souvisejících institucí

 - tvorba a údržba databází z oblasti kultury

 - poskytování informačních služeb v muzeích a galeriích

 - získávání a využívání informací z databázových systémů a počítačových sítí 

 - public relations v institucích kulturního dědictví a informačních institucích

 - tvorba informačních zdrojů v síti Internet

 - produkce volnočasových aktivit orientovaných na kulturní dědictví

 - marketing informačních služeb

 - tvorba informačních zdrojů v síti Internet

 

Možnosti uplatnění absolventa:

 

 

Zaměření služby knihoven

 

 - systémy veřejně přístupných informačních služeb

 - veřejné a odborné knihovny

 - archivy

 - informační střediska firem

 - soukromé informační agentury

 - dokumentační střediska masmedií

 - dokumentační střediska výzkumných a vědeckých ústavů

 - informační střediska vysokých škol

 

 

Zaměření podniková informatika

 

Vzhledem k povaze činností, pro které je absolvent připravován, není uplatnění absolventů omezeno na konkrétní sektor ekonomiky ani na konkrétní typ organizace. Absolvent se uplatní na libovolné výkonné nebo střední manažerské pozici v podniku (organizaci), v níž hraje klíčovou roli práce s informacemi. Jedná se zejména o tyto okruhy práce s informacemi:

 

 - informace umožňující chod a řízení organizace (sféra provozních, transakčních, informačních systémů a business intelligence)

- informace o podniku určené pro veřejnost vyžadované právními předpisy nebo podporující obchodní strategii (statistiky, výroční zprávy, obchodní rejstříky, public relations, propagace, katalogy produktů a služeb)

 - informace o okolí organizace a o konkurenci (marketingové informace, competitive intelligence

 

Zaměření služby muzeí a galerií

 

 - orgány místní správy a samosprávy

 - systémy veřejně přístupných informačních služeb

 - muzea a galerie

 - archivy, památková péči a knihovny

 - propagační oddělení organizací zabývajících se kulturním dědictvím

 

 

 

Povolání a typové pozice:

 

Zaměření služby knihoven

 

Samostatný knihovník

Samostatný archivář

Samostatný správce aplikací

Manažer informačních systémů

Samostatný správce depozitáře

 

Zaměření podniková informatika

 

Samostatný technik IT

Samostatný správce aplikací

Webdesigner

Manažer informačních systémů

Manažer zákaznického servisu

 

Zaměření služby muzeí a galerií

 

Samostatný pracovník samosprávy pro kulturu

Samostatný správce depozitáře

Manažer informačních systémů

Produkční kulturního zařízení

Produkční výstav

 


Charakteristika vzdělávacího programu

Název školy

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350

Název vzdělávacího programu

Informační management

Kód oboru vzdělávání

72-41-N/..

Forma vzdělávání

Denní

Pojetí a cíle:

 

Ve vyspělém světě došlo v současnosti k definitivnímu přechodu z éry industriální do období postindustriálního. Plány na vybudování globální informační infrastruktury a celosvětového propojení informačních zdrojů prostřednictvím počítačových sítí naznačují neomezené možnosti dalšího rozvoje a současně význam samotných informací.

 

Kromě samotného pojmu znalostní (informační) společnost se mluví nejčastěji o občanské společnosti. Obě vize mají společné předpoklady - totiž existenci a veřejnou přístupnost informačních zdrojů, které umožní nejen rychlejší rozvoj ekonomiky, ale i lidských zdrojů a občanské participace veřejnosti na „věcech obecných“.

 

Důležitým prostředníkem mezi informacemi a veřejností byly vždy instituce zajišťující na profesionální úrovni kvality zpřístupňování a komunikaci informací ve společnosti, stírají se ovšem rozdíly mezi jednotlivými typy informačních institucí, objevují se nové informační profese, informační služby se integrují, virtualizují a rozšiřuje se jejich nabídka.  Tyto změny vyvolávají potřebu kvalifikovaných informačních profesionálů. Informační služby se stávají nezbytným předpokladem trvale udržitelného ekonomického vývoje i samotné občanské společnosti.

 

 

Cílem vzdělávacího programu Informační management je příprava právě takových odborníků - připravených v moderních podmínkách poskytovat informační služby, zpřístupňovat a zpracovávat informace, a prohlubovat tak v naší zemi demokracii i prosperitu.

 

Charakteristika vzdělávacího programu:

 

Základním vzdělávacím cílem vzdělávacího programu Informační management je poskytnout absolventům vědomosti, dovednosti a návyky, se kterými uspějí při svém budoucím působení v profesi informačního manažera v podmínkách informační společnosti.

 

Ve vazbě na možnosti informačních systémů využívajících prostředků informačních technologií a s vazbou na poznatky moderního managementu, systémového přístupu a zvládnutí manažerského myšlení a jednání je cílem programu zejména poukázat na význam informací a jejich adresné distribuce pro úspěšné organizace i jednotlivce. Absolvent vzdělávacího programu Podniková informatika bude mít předpoklady zřetelně formulovat rozhodovací problém a interpretovat význam informací získaných z dostupných dat. Vzhledem ke svým vědomostem bude připraven porozumět organizaci a jejím cílům a bude schopen sehrát různé informační role při zabezpečování její úspěšné existence.

 

Velmi důležitým prvkem jeho přípravy bude schopnost chápat informační systém jako účelové uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými zdroji a procedurami jejich zpracování technologickými prostředky a jako prvek, jehož využití a zvládnutí bude v příštích letech rozhodovat nejenom o prosperitě podniku, ale i společnosti.

 

Vzdělávací program, který je předmětem tohoto akreditačního řízení, vychází z potřeb českého trhu práce a z rostoucích požadavků na kvalifikaci pracovní síly. Při koncipování náplně studia jsme vycházeli z poznatku, že společnost bude potřebovat v různých oblastech informační specialisty, kteří budou nejenom odborníky v oblasti informačních technologií, ale kteří budou muset být pro svou práci vybaveni i dalšími vědomostmi, jež jim umožní interpretovat, hodnotit a selektivně distribuovat informace podle požadavků uživatelů.

 

Všeobecně vzdělávací část vzdělávacího programu je tvořena třemi nosnými složkami.

 

V první z nich je student seznámen se základy oborů, jejichž poznatky jsou nezbytné pro kvalitní management informačních služeb a přiblížení teoretických, společenskovědních základů informační práce, s trendy vývoje informačních institucí, etickými aspekty informační práce i moduly, přinášející studentovi nové poznatky o prostředí, ve kterém budou jeho znalosti a dovednosti realizovány.  Druhá část řeší zejména otázky základní hardwarové podpory informačních toků a zahrnuje i modelová softwarová řešení. Zabývá se technologickými aspekty získávání, zpracování, uchovávání a využívání informací v různých prostředích.  Třetí část je věnována upevnění a posílení jazykové složky profilu absolventa. Velmi rozdílná úroveň studentů přicházejících ze středních škol vyžadovala ponechat dostatečný prostor zejména v prvním ročníku sjednocení úrovně znalostí a vědomostí, na které později navazují moduly s odborným jazykem.

 

 

Odborná část programu je tvořena povinně volitelnými moduly.

 

U zaměření služby knihoven jsou to moduly potřebné pro knihovního specialistu v oblasti veřejných i odborných knihoven v ČR. Jde o úroveň specializovaných činností nebo výkonu středních manažerských funkcích. Těžiště oboru je ve znalosti metodiky odborné knihovnické a informační práce a hlavních okruhů řídící práce v knihovně či informačním středisku. Student je připravován na zvládnutí problematiky vyhledávání, organizace a zpřístupňování informací prostřednictvím klasických knihovnických i moderních typů informačních služeb.

 

U zaměření podniková informatika je student řadou povinně volitelných modulů připravován na navrhování a tvorbu informační strategie organizace a její realizaci a koordinaci všech informačních aktivit v organizaci. Jeho úkolem bude organizování dokumentových a informačních toků, získávání, zpracování a zpřístupňování interních a externích informací nezbytných pro činnost organizace. Bude připraven na vyhodnocování informací, rešerší, konzultační, poradenskou a další činnost spojenou s informačním systémem podniku.

 

Povinně volitelné moduly zaměření služby muzeí a galerií  vycházejí z dlouholeté zkušeností pracovníků Národního muzea v Praze, se kterým škola na realizaci spolupracuje. Specialisté Národního muzea koncipovali charakter vzdělávacího zaměření a provedli i detailní rozpracování jednotlivých modulů.  Důraz je kladen na znalost hodnoty a významu primárních hmotných pramenů a na schopnost práce s nimi; jejich shromažďování, dokumentování, uchovávání a společenské využití. Pro takto koncipované zaměření je charakteristické spojení odbornosti muzejního pracovníka se znalostí informačních technologií a možnostmi jejich využívání v prostředí muzeí a galerií.

 

Obsáhlá nabídka volitelných modulů ve čtvrtém a pátém období vychází vstříc konkrétním profesním zájmům studenta, není vázána na konkrétní zaměření a tak umožňuje vyprofilovat vlastní odborný profil na hranici jednotlivých zaměření. Absolvent libovolného zaměření je tedy k požadavkům trhu práce dostatečně flexibilní a jeho znalostní a dovednostní základ umožňuje jeho rychlé uplatnění v praxi. Systém nabídky volitelných modulů také vytváří prostor pro operativní inovace učebního plánu bez nutnosti nového akreditačního řízení.

 

Důležitým rysem vzdělávacího programu je jeho praktická orientace. Kromě prakticky orientované struktury vlastních modulů je důležitou součástí učebních plánů i dlouhodobá odborná praxe na závěr studia, která ve svém důsledku výrazně zvyšuje šance absolventa na uplatnění na konkrétním pracovišti.

 

 

 

Organizace výuky:

Formální (časové) členění školního roku je v tabulce Ca. Organizace individuálního učebního plánu studenta je vzhledem k užití kreditního a modulárního systému plně v kompetenci studenta. Vzorový učební plán, který je součástí této žádosti má pouze doporučující charakter. Je věcí rozhodnutí každého studenta, v jakém pořadí a které moduly si zapíše do příslušného období.  Povinné moduly musí absolvovat všichni studenti bez ohledu na zaměření, povinně volitelné moduly tvoří obsah jednotlivých zaměření.

Široká škála volitelných modulů je opět určena studentům všech zaměření, přičemž jako volitelný modul je možno si zapsat i povinně volitelné moduly jiných zaměření.    

BOZP:

Všichni studenti projdou vstupním školením BOZP a budou poučeni o pravidlech chování za mimořádných situací.  

Přijímání uchazečů:

V uplynulých třech letech byli přijímáni všichni studenti, kteří podali přihlášku se všemi formálními náležitostmi a vyhověli požadavku § 93 odst. 1 školského zákona. Vzhledem k demografickému vývoji nepředpokládáme v příštích letech změnu tohoto postupu. 

 


Hodnocení výsledků vzdělávání studentů

Název školy

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350

Název vzdělávacího programu

Informační management

Kód oboru vzdělávání

72-41-N/..

Forma vzdělávání

Denní

Vzdělávací program je vytvořen modulárně s využitím hodnocení kredity ECTS.  Podmínky hodnocení, postupu do dalšího období, způsob ověřování výsledků, ukončování studia a další podmínky studia stanoví Vzdělávací a zkušební řád školy.

Stručné shrnutí podmínek hodnocení v použitém kreditním systému:

Student dostává 216 kreditních poukázek. V průběhu studia musí získat:

         180 kreditů v požadované struktuře (vzorový učební plán)

         složit závěrečnou absolventskou zkoušku

 

36 rezervních kreditních poukázek lze použít:

         za neúspěšně absolvované moduly

         za studium dalších modulů rámec požadované struktury

 

Doporučuje se studovat podle vzorového učebního plánu. Výsledky hodnocení studenta jsou ověřovány za uplynulé období před zápisem do nového období. Při vlastním zápisu modulů jsou vždy testovány podmínky postupu i v příštím období.  

 

Do prvního období se zapisují všichni studenti, do druhého ti, kteří získali alespoň 10 započitatelných kreditů. Od 3. období je podmínkou, že student musí získat takový počet kreditů, který odpovídá počtu dosud studovaných období vynásobenému číslem 20 a současně musí mít vždy dostatek kreditních poukázek tak, aby mohl řádně ukončit studium. Při zápisu musí mít vždy zapsáno alespoň tolik kreditů, aby na konci období vyhověl podmínce pro zápis do dalšího období. Součet zapsaných vyučovacích hodin v jednom období nesmí překročit 35.

Podmíněný zápis může povolit ředitel školy v případě, že některá z výše uvedených podmínek není splněna.

Moduly absolvované na jiné VOŠ nebo VŠ mohou být uznány. Za uznané moduly jsou automaticky odebrány kreditní poukázky a s výjimkou kreditů získaných v rámci programu Erasmus - zahraniční studium se nepočítají do výše uvedeného testování výsledků studenta po každém období.


Vzorový učební plán – Služby muzeí a galerií

Název školy

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350

Název vzdělávacího programu

Informační management

Kód oboru vzdělávání

72-41-N/..

Forma vzdělávání

Denní

Zaměření vzdělávacího programu

služby muzeí a galerií

Název modulu

zkratka

rozsah*

ECTS

zakončení

druh

garant

dop. období

Psychologie

PSY

2p+2c

5

Zkouška

povinné

Mgr. Fonferová, PhD.

1.

Ekonomie

EKO

2p+2c

5

Zkouška

povinné

Ing. Johnová

1.

Základy práva

ZPR

2p+1c

4

Zkouška

povinné

JUDr. Makajev

1.

Elektronická dokumentace 1

EDO-1

4c

5

Zkouška

povinné

Ing. Kupec

1.

Prezentační dovednosti

PŘED

2c

3

Zkouška

povinné

PhDr. Slámová, PhD.

1.

Matematické metody

MAM

2p+2c

5

Zkouška

povinné

Ing. Pátek, CSc.

1.

Aplikace práva

APR

2p+1c

4

Zkouška

povinné

JUDr. Makajev

2.

Elektronická dokumentace 2

EDO-2

4c

5

Zkouška

povinné

Ing. Kupec

2.

Týmová komunikace

TKO

2c

3

Zkouška

povinné

Mgr. Fonferová, PhD.

2.

Ekonomika a řízení

EKR

2p+2c

5

Zkouška

povinné

Ing. Šušáková

2.

Úvod do inf. managementu

UIM

2p+2c

5

Zkouška

povinné

PhDr. Egemová

2.

Databázové systémy

DAS

2p+2c

5

Zkouška

povinné

Ing. Klimánek, PhD.

2.

Organizace informací a znalostí

OIZ

2p+2c

5

Zkouška

povinné

PhDr. Egemová

3.

Marketing

MAR

2p+2c

5

Zkouška

povinné

Ing. Johnová

3.

Procesní management

PCM

2p+2c

5

Zkouška

povinné

Ing. Hrušková, PhD.

3.

Kulturní dědictví v regionu

KDR

2p+2c

5

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Šimek,Csc.

3.

Úvod do muzeologie  (A)

UDM

2p

3

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Žalman

3.

Kulturologie

KUL

2p+1c

4

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Dryáková

3.

Projekt

PRO

1p+2c

3

Zkouška

povinné

Ing. Hrušková, PhD.

4.

Společenské vědy v muzeích

SVM

2p+2c

4

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Šimek, CSc.

4.

Základy ochrany a péče o sbírky (A)

ZOP

1p+2c

4

Zkouška

pov. volit.

Ing. Drozenová

4.

Sbírky výtvarných děl

SVD

1p+2c

4

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Jelínková

4.

Volitelné moduly 1

 

4p

6

Zkouška

volitelné

 

4.

Volitelné moduly 2

 

4c

6

Zkouška

volitelné

 

4.

Základy muz.  dokumentace vývoje přírody

ZMD

2p+2c

5

Zkouška

pov. volit.

RNDr. Kuželka

5.

Národní kulturní dědictví

NKD

2p+2c

4

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Langhammerová

5.

Struktura  výtv. a hudebního díla (A)

SVH

2p+3c

5

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Bláha, PhD.

5.

Seminář k absolventské práci

SEP

2c

3

Zápočet

povinné

PhDr. Šimek, CSc.

5.

Volitelné moduly 3

 

4p

5

Zkouška

volitelné

 

5.

Volitelné moduly 4

 

4c

5

Zkouška

volitelné

 

5.

První cizí jazyk 1 – 5 (A)

 

15c

15

klasifikovaný z.

povinné

PhDr. Kozická, CSc.

1.- 5.

Odborná praxe

OPR

16 týdnů

30

Zápočet

povinné

Mgr. Brunerová

6.

Poznámky, další vzdělávací povinnosti:

(A) - předmět absolutoria 

* p - přednáška, c - ostatní

 

Vzorový učební plán – Služby knihoven

Název školy

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350

Název vzdělávacího programu

Informační management

Kód oboru vzdělávání

72-41-N/..

Forma vzdělávání

Denní

Zaměření vzdělávacího programu

služby knihoven

Název modulu

zkratka

rozsah*

ECTS

zakončení

druh

garant

dop. období

Psychologie

PSY

2p+2c

5

Zkouška

povinné

Mgr. Fonferová, PhD.

1.

Ekonomie

EKO

2p+2c

5

Zkouška

povinné

Ing. Johnová

1.

Základy práva

ZPR

2p+1c

4

Zkouška

povinné

JUDr. Makajev

1.

Elektronická dokumentace 1

EDO-1

4c

5

Zkouška

povinné

Ing. Kupec

1.

Prezentační dovednosti

PŘED

2c

3

Zkouška

povinné

PhDr. Slámová, PhD.

1.

Matematické metody

MAM

2p+2c

5

Zkouška

povinné

Ing. Pátek, CSc.

1.

Aplikace práva

APR

2p+1c

4

Zkouška

povinné

JUDr. Makajev

2.

Elektronická dokumentace 2

EDO-2

4c

5

Zkouška

povinné

Ing. Kupec

2.

Týmová komunikace

TKO

2c

3

Zkouška

povinné

Mgr. Fonferová, PhD.

2.

Ekonomika a řízení

EKR

2p+2c

5

Zkouška

povinné

Ing. Šušáková

2.

Úvod do inf. managementu

UIM

2p+2c

5

Zkouška

povinné

PhDr. Egemová

2.

Databázové systémy

DAS

2p+2c

5

Zkouška

povinné

Ing. Klimánek, PhD.

2.

Organizace informací a znalostí

OIZ

2p+2c

5

Zkouška

povinné

PhDr. Egemová

3.

Marketing

MAR

2p+2c

5

Zkouška

povinné

Ing. Johnová

3.

Procesní management

PCM

2p+2c

5

Zkouška

povinné

Ing. Hrušková, PhD.

3.

Informace a společnost

IAS

2p+2c

5

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Slámová, PhD.

3.

Management informačních fondů  (A)

MIF

2p

3

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Buřilová

3.

Literatura 1

LIT-1

2p+1c

4

Zkouška

pov. volit.

Mgr. Hubrtová

3.

Projekt

PRO

2p+1c

3

Zkouška

povinné

Ing. Hrušková, PhD.

4.

Informační fondy 1

INF-1

2p+2c

5

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Buřilová

4.

Literatura 2

LIT-2

2p+1c

4

Zkouška

pov. volit.

Mgr. Hubrtová

4.

Paměťové instituce  1 (A)

PAI-1

1p+2c

3

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Buřilová

4.

Volitelné moduly 1

 

4p

6

Zkouška

volitelné

 

4.

Volitelné moduly 2

 

4c

6

Zkouška

volitelné

 

4.

Informační fondy 2

INF-2

2p+2c

5

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Buřilová

5.

Paměťové instituce  2 (A)

PAI-2

1p+2c

4

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Buřilová

5.

Specializované informační  systémy

SIS

2p+2c

5

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Buřilová

5.

Seminář k absolventské práci

SEP

2c

3

Zápočet

povinné

PhDr. Buřilová

5.

Volitelné moduly 3

 

4p

5

Zkouška

volitelné

 

5.

Volitelné moduly 4

 

4c

5

Zkouška

volitelné

 

5.

První cizí jazyk 1 – 5 (A)

 

15c

15

klasifikovaný z.

povinné

PhDr. Kozická, PhD.

1.-5.

Odborná praxe

OPR

16 týdnů

30

Zápočet

povinné

Mgr. Brunerová

6.

Poznámky, další vzdělávací povinnosti:

(A) - předmět absolutoria 

* p - přednáška, c – ostatní

 


Vzorový učební plán – Podniková informatika

Název školy

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350

Název vzdělávacího programu

Informační management

Kód oboru vzdělávání

72-41-N/..

Forma vzdělávání

Denní

Zaměření vzdělávacího programu

podniková informatika

Název modulu

zkratka

rozsah*

ECTS

zakončení

druh

garant

dop. období

Psychologie

PSY

2p+2c

5

Zkouška

povinné

Mgr. Fonferová, PhD.

1.

Ekonomie

EKO

2p+2c

5

Zkouška

povinné

Ing. Johnová

1.

Základy práva

ZPR

2p+1c

4

Zkouška

povinné

JUDr. Makajev

1.

Elektronická dokumentace 1

EDO-1

4c

5

Zkouška

povinné

Ing. Kupec

1.

Prezentační dovednosti

PŘED

2c

3

Zkouška

povinné

PhDr. Slámová, PhD.

1.

Matematické metody

MAM

2p+2c

5

Zkouška

povinné

Ing. Pátek, CSc.

1.

Aplikace práva

APR

2p+1c

4

Zkouška

povinné

JUDr. Makajev

2.

Elektronická dokumentace 2

EDO-2

4c

5

Zkouška

povinné

Ing. Kupec

2.

Týmová komunikace

TKO

2c

3

Zkouška

povinné

Mgr. Fonferová, PhD.

2.

Ekonomika a řízení

EKR

2p+2c

5

Zkouška

povinné

Ing. Šušáková

2.

Úvod do inf. managementu

UIM

2p+2c

5

Zkouška

povinné

PhDr. Egemová

2.

Databázové systémy

DAS

2p+2c

5

Zkouška

povinné

Ing. Klimánek, PhD.

2.

Organizace informací a znalostí

OIZ

2p+2c

5

Zkouška

povinné

PhDr. Egemová

3.

Marketing

MAR

2p+2c

5

Zkouška

povinné

Ing. Johnová

3.

Procesní management

PCM

2p+2c

5

Zkouška

povinné

Ing. Hrušková, PhD.

3.

SQL a jeho aplikace pro web (A)

 SAW

2p+2c

5

Zkouška

pov. volit.

Ing. Klimánek, PhD.

3.

Projektový management

 PMA

2p+1c

4

Zkouška

pov. volit.

Ing. Hrušková, PhD.

3.

Informační zdroje

 INZ

2p

3

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Buřilová

3.

Projekt

 PRO

1p+2c

3

Zkouška

povinné

Ing. Hrušková, PhD.

4.

Informační systém podniku (A)

 ISPO

2p+2c

5

Zkouška

pov. volit.

RNDr. Vaníček, PhD.

4.

Správa elektronického obsahu

 SEO

1p+2c

4

Zkouška

pov. volit.

Ing. Jeníčková

4.

Webové aplikace

 WEB

1p+2c

3

Zkouška

pov. volit.

Ing. Jeníčková

4.

Volitelné moduly 1

 

4p

6

Zkouška

volitelné

 

4.

Volitelné moduly 2

 

4c

6

Zkouška

volitelné

 

4.

Počítačové sítě (A)

 POS

2p+2c

6

Zkouška

pov. volit.

Ing. Klimánek, PhD.

5.

Počítačová grafika

 POG

1p+2c

3

Zkouška

pov. volit.

Doc. Horný CSc.

5.

Visual Basic

 VBA

2p+2c

5

Zkouška

pov. volit.

Ing. Hrušková, PhD.

5.

Seminář k absolventské práci

 SEP

2c

3

Zápočet

povinné

Ing. Hrušková, PhD.

5.

Volitelné moduly 3

 

4p

5

Zkouška

volitelné

 

5.

Volitelné moduly 4

 

4c

5

Zkouška

volitelné

 

5.

První cizí jazyk 1 – 5 (A)

 

15c

15

klasifikovaný z.

povinné

PhDr. Kozická, CSc.

1.- 5.

Odborná praxe

 OPR

16 týdnů

30

Zápočet

povinné

Mgr. Brunerová

6.

Poznámky, další vzdělávací povinnosti:

(A) - předmět absolutoria 

* p - přednáška, c - ostatní


Soupis výukových prostor

Název školy

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350

Název vzdělávacího programu

Informační management

Forma vzdělávání

denní

 

VOŠ

SŠ/VŠ/jiné 

celková kapacita školy dle zřizovací listiny

 

denní

ostatní

denní

ostatní

Cílová kapacita dle zřizovací listiny

500

100

neuvedena

neuvedena

680

Počty studentů/žáků v organizaci*

197

0

0/151/0

0/30/0

Počet tříd/vzdělávacích skupin*

12

0

0/8/0

0/1/0

Počty studentů/žáků - navrhovaný stav

250

0

0/0/0

0/0/0

 

počet

kapacita

dataprojekt.
 /smartboard

připojení
 na internet

počítače

min. garant.
kapacita připojení

posluchárna > 60 osob

4

288

4/0

ano

4

20Mb

posluchárna < 59 osob

0

0

0

0

0

ostatní učebny > 30 osob

4

160

4/1

ano

4

ostatní učebny < 30 osob

1

16

1/1

ano

1

počítačová učebna 

4

128

4/0

ano

80

specializovaná učebna

0

0

0

0

0

jazyková učebna

6

120

3/1

ano

3

laboratoř

0

0

0

0

0

Atelier

0

0

0

0

0

další prostory pro odborné moduly

0

0

0

0

0

Výukové prostory:

2x počítačová laboratoř 17x PC (W8-4GB/200GB/17"LCD)+ AV vybavení (dataprojektor, stereo ozvučení),

2x počítačová laboratoř 25x PC (W8-4GB/200GB/17"LCD)+ AV vybavení (dataprojektor, stereo ozvučení),

1x konferenční místnost 40 míst, (PC, dataprojektor, smartbooard, stereo ozvučení, CD, DVD, VIDEO, AUDIO, TV),

1x multimediální učebna malá (PC, dataprojektor, smartbooard, stereo ozvučení, CD, DVD, VIDEO, AUDIO, TV),

6x jazyková (malá) učebna (PC, dataprojektor + CD, DVD, VIDEO, AUDIO, TV, 1x smartboard),

6x velká učebna (PC, dataprojektor, stereo ozvučení, CD, DVD, VIDEO, AUDIO, TV),

1x posluchárna (PC, dataprojektor, stereo ozvučení, CD, DVD, VIDEO, AUDIO, TV).

 

 

Informační zajištění výuky:

2x velkoobjemové kopírovací stroje OCÉ 3165 v síti, 

1x studijní a informační centrum s knihovnou  32x PC (W8-4GB/200GB/17"LCD) ,

6x PC kiosek (WXP/2GB/200GB/17"LCD),

v celém areálu školy (uvnitř i mimo budovu) jsou dostupné wifi sítě EDUROAM, VOSIS, v budově i zásuvky 240V,

informační systémy školy iVOSIS, SEP, MOODLE, OPAC, DSPACE, OJS, …,

3x nástěnný elektronický informační systém (1x/6x/8x 17“LCD panel),

mikrovlné připojení k CESNET 20Mb/s (přístup ze všech PC ve škole), WWW, FTP…,

Monitorovací systém Nagios s nadstavbou Centreon,

Poštovní server Postfix, Cyrus IMAP s web rozhraním Horde IMP a antispamfilterem Amavis, Spamassassin, Razor,Pyzor, ClamAV,

Virtualizace KVM s nadstavbou Proxmox a HA DRBD Cluster.

Servery:

NOVELL (DELL PE4400,DELL PE4600),

GNU Linux (3xIntel SR2600-Xeon a 2x Intal SR1200),

WIN XP-W8 (8x 2-8GB,200GB-3TB).

 

 

* údaje podle výkazu ke dni 30. 9. 2014


Informační služby

Název školy

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350

Název vzdělávacího programu

Informační management

Forma vzdělávání

Denní

 

VOŠ

SŠ a jiné

celkem

Současný stav studentů/žáků

197

181

378

Plánovaný stav studentů/žáků

250

0

250

Plocha knihovny/studovny

220 m2

Celkový počet svazků*

10544

Roční rozpočet nákupu 2013

77075 Kč

Roční přírůstek knižních jednotek 2013

126

Roční přírůstek titulů celkem 2013

135

Počet odebíraných titulů časopisů celkem

51

Počet odebíraných zahr. titulů časopisů

2

Počet odebíraných českých titulů časop.

49

Jsou součástí fondů CD / videokazety ?

Ano /Ano

Otevír. hod. knihov./studovny v týdnu

47 hodin

Provozuje knih. počítač. inform. služby?

ano

Zajišťuje knihovna rešerše z databází ?

ano

Je zapojena na CESNET ?

ano

Konektivita

20 Mb

Jiná databázová centra/sítě ?

ano

Počet vzdělávacích míst knihovny/studovny

60

Počet počítačů v knihovně/IC

33

Z toho počítačů zapojeno v síti

33

Informační systém školy

Ano

Stručný popis informačního systému školy:

IS školy komplexně pokrývá všechny informačně administrativní potřeby školy. Slouží především pro evidenci, zpracování a využívání studijních výsledků, rozvrhů, informací pro studenty, aktualit a dalších sdělení. Systém plně zabezpečuje kreditní systém výuky, vzdálený zápis studentů, tvorbu individuálních rozvrhů, přihlašování a odhlašování na zkoušky, rezervaci místností, tisky výsledků apod.  Systém rovněž průběžně i jednorázově kontroluje plnění studijních povinností, distribuuje provozní informace na zadaná mobilní čísla studentů, zpřístupňuje studijní materiály jednotlivých modulů, poskytuje všechny knihovnické služby jako evidenci, výpůjčky, rezervaci, vyhledávání v on-line katalogu apod. IS školy je vyvíjen vlastními silami v rámci interního projektu  e-VOŠIS.  

 

* všechny údaje o KJ - pouze odborná literatura


Údaje o spolupráci

Název školy

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350

Název vzdělávacího programu

Informační management

Forma vzdělávání

Denní

Spolupráce s odbornou praxí

 

Příklady spolupracujících organizací:

Městská knihovna v Praze
Národní knihovna ČR
Národní muzeum Praha

Sprinx, a.s.

K2 Atmitec Syst., s.r.o.

Stručná charakteristika spolupráce, rozsah:

Smluvně podložený vztah zahrnující spolupráci na tvorbě programu (zaměření) i jejich realizaci. Konkrétně se jedná o zabezpečení výuky, výměnu učitelů, realizaci společných vzdělávacích programů i mimo rámec předkládaného programu, zabezpečování realizace odborných praxí a vedení absolventských prací. 

Spolupráce s jinými VOŠ, resp. VŠ

 

Spolupracující organizace

FF UK - společně akreditovaný bakalářský program Informační studia a knihovnictví
VŠE - společně akreditovaný bakalářský program Aplikovaná informatika

Stručná charakteristika spolupráce, rozsah

Spolupráce na bází smlouvy o vzájemné spolupráci podle § 81 VŠ zákona (VŠE + FFUK) probíhá od roku 2002, resp. 2003 a v současné době na VOŠIS studuje více než 350 studentů dvou bakalářských programů. VOŠIS vlastními učiteli plně zabezpečuje oba programy ve smyslu příslušných akreditačních rozhodnutí (příloha).      

Zahraniční spolupráce

 

Spolupracující organizace

1) Semestrální program pro incomingové studenty Erasmus – 2006, 2008 – spolupracující instituce: FH Ludwigshafen, Hochschule Darmstadt, MWSE Tarnov, FH Burgenland

2) organizace zahraničních praxí pro partnerské školy ze zahraničí – MU Manchester

Stručná charakteristika spolupráce, rozsah

Ad1) Jedná se o organizaci a celkové zajištění semestrálního programu v angličtině pro incomingové studenty institucí, do kterých VOŠIS vysílá studenty na dlouhodobé pobyty

Ad2) Jedná se o organizaci a celkové zajištění semestrální odborné praxe pro incomingové studenty institucí, do kterých VOŠIS vysílá studenty na dlouhodobé odborné praxe

Účast v projektech

 

Název projektu, doba trvání:

MODES – Pilot project Towards European Modular Structures  2001-2003

Euroinfonet  2004 – Leonardo da  Vinci

Euroinfonet  2006 – Leonardo da  Vinci

Euromobil    2007 – Leonardo da  Vinci

Sokrates – 2004

Sokrates/Erasmus – 2005

Sokrates/Erasmus – 2006

Sokrates/Erasmus – 2007

LLP Erasmus – 2008 – 2014

Erasmus+2014 -

Stručná charakteristika projektu,  role řešitele a celková výše rozpočtu:

Modes – řešitelé – 200 000  Euro

Sokrates/Erasmus – 2003/2004 – Projekty mobilit, studijní pobyty – 10 500,- EUR

Sokrates/Erasmus -2004/2005 – Projekty mobilit, studijní pobyty – 13 900,- EUR

Sokrates/Erasmus – 2005/2006 – Projekty mobilit, studijní pobyty – 19 250,- EUR

Sokrates/Erasmus – 2006/2007 – Projekty mobilit, studijní pobyty – 21 250,- EUR

LLP/ Erasmus – 2007/2008 – Projekty mobilit, studijní pobyty a pracovní stáže – 58 204,2 EUR

LLP/ Erasmus – 2008/2009 – Projekty mobilit, studijní pobyty a pracovní stáže – 77 093,- EUR)

LLP/ Erasmus – 2009/2010 – Projekty mobilit, studijní pobyty a pracovní stáže – 54 653,50 EUR

LLP/ Erasmus – 2010/2011 – Projekty mobilit, studijní pobyty a pracovní stáže – 71 357,- EUR

LLP/ Erasmus – 2011/2012 – Projekty mobilit, studijní pobyty a pracovní stáže – 39 420,95 EUR

LLP/ Erasmus – 2012/2013 – Projekty mobilit, studijní pobyty a pracovní stáže – 17 615,70 EUR

LLP/ Erasmus – 2013/2014 – Projekty mobilit, studijní pobyty a pracovní stáže – 23 766,50 EUR

Erasmus+/ Erasmus – 2014/2015 – Projekty mobilit, studijní pobyty a pracovní stáže – 21 785,- EUR – předpokládané čerpání

 


Motivační nástroje školy pro znevýhodněné studenty

Název školy

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350

Název vzdělávacího programu

Informační management

Kód oboru vzdělávání

72-41-N/..

Forma vzdělávání

Denní

Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami

Škola v současné době nemá a vzhledem k nevhodnému stavebnímu řešení budovy ani do budoucna neuvažuje o zřízení bezbariérového přístupu. V úvahu tedy připadají studenti (uchazeči) se smyslovým znevýhodněním. 

Problematika odlišnosti přijímacího řízení je vyřešena přijímáním uchazečů bez přijímacích zkoušek a bez předběžných podmínek na zdravotní stav uchazeče.

 

V průběhu vlastního studia se jedná zejména o tyto nástroje:

-          odborné poradenství

-          prostor pro individuální konzultace v rozsahu 3 hodin týdně součástí úvazku všech pedagogů

-          vzdělávací materiály v elektronické podobě na intranetu školy

-          individuální úprava hodnocení v jednotlivých modulech v závislosti na stupni znevýhodnění

-          specifické podmínky podle stupně znevýhodnění u závěrečných absolventských zkoušek

-          rozložení vzdělávací zátěže do delšího úseku (i nad rámec daný Vzdělávacím řádem)

-          individuální řešení vhodných pracovišť pro abdolvování odborných praxí

 

Individuální učební plán

V ECTS systému hodnocení studia může mít individuální učební plán každý student.  Jedinou podmínkou je získání alespoň minimálního počtu kreditů v každém období. Prostup (cesta) učebním plánem závisí zcela na volbě studenta, jeho preferencích, předchozím vzdělání i vzdělávacích předpokladech.  

Poradenství

Na škole dlouhodobě působí profesionální psycholog se zaměřením na sociálně krizové poradenství a právník. Oba pracovníci mají část pracovního úvazku určen pro řešení studentských problémů a tato možnost je také studenty opakovaně využívána.

 Jiné