VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky

nabízí absolventům všech typů středních škol vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu

72-41-N/01 Informační management

oboru vzdělání Podniková informatika,
Služby knihoven, Služby muzeí a galerií

Denní studium na VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky trvá 3 roky a je děleno do 6 období (zimní a letní období v každém ročníku). Je zakončeno absolutoriem, jehož součástí je zkouška z odborných předmětů, anglického jazyka a obhajoba absolventské práce.

Absolvent získá titul DiS. - Diplomovaný specialista.

 

Cílem vzdělávacího programu Informační management je příprava odborníků připravených v moderních podmínkách poskytovat informační služby, zpřístupňovat a zpracovávat informace, a prohlubovat tak v naší zemi demokracii i prosperitu.

Podniková informatika

podniková informatika

Absolventi v průběhu studia získají takové dovednosti, aby byli schopni:

– zpracovávat analýzu informací pro podporu rozhodovacího procesu
– zpracovávat informace a dokumenty po stránce obsahové i formální
– technicky a organizačně pečovat o publikační aktivity pracoviště
– zvládat práci s podnikovým informačním systémem
– využívat hardware a software
– zpracovat návrh informačního systému s projektovou dokumentací a řešením správy systému
– používat služby sítě Internet
– pracovat s plnotextovými, hypertextovými, multimediálními bázemi dat a expertními systémy
– realizace jednorázových i opakujících se odborných publikačních, digitalizačních, dokumentačních a archivačních činností
– řešit analýzy informačních potřeb a specifikaci požadavků na informační systém, jeho část nebo informační služby
– provádět analýzu a optimalizaci podnikových (byznys) procesů
– provádět správu systémů a kolekcí elektronických dokumentů a záznamů

Služby knihoven

knihovny

Absolventi v průběhu studia získají takové dovednosti, aby byli schopni:

– zvládat techniku akvizice informací a dokumentů
– zpracovávat informace a primární dokumenty po stránce obsahové i formální
– tvořit jmenný záznam základních a speciálních dokumentů
– realizovat zvolený způsob ukládání a ochrany primárních fondů a jejich revizi
– ovládat věcné zpracování dokumentů, tvorbu znaku MDT, předmětových hesel, klíčových slov, deskriptorů
– zvládat rutinní provoz vybraných knihovnických systémů
– určit kritéria pro výběr knihovnického systému pro konkrétní pracoviště
– vytvářet účelnou kategorizaci uživatelů
– navrhovat, řídit a organizovat informační služby
– sestavovat různé druhy bibliografií a rešerší
– orientovat se v tematických celcích literatury ve fondech informační instituce
– sestavovat a organizačně připravovat vhodné formy vzdělávacích programů pro čtenáře knihoven
– realizovat veřejné informační služby na regionální úrovni
– zvládat metody práce s individuálními kategoriemi čtenářů, zejména dětmi a mládeží

Služby muzeí a galerií

galerie

Absolventi v průběhu studia získají takové dovednosti, aby byli schopni:

– chránit kulturní dědictví a vytvářet vztah veřejnosti k němu
– získávat dokumentaci, provádět evidencí a zhodnocování muzejních sbírkových předmětů
– zabezpečovat podmínky pro uchovávání hmotné podstaty sbírkových předmětů, jejich ochrany a ostrahy
– spolupodílet se na tvorbě, využití a hodnocení výstav a programů pro veřejnost
– být schopen posoudit kritéria výběru předmětů do sbírek
– navrhovat a pracovat se všemi druhy klasické dokumentace a evidence sbírkových předmětů a památek
– pracovat s programy pro dokumentaci a evidenci muzejních sbírek a informací v oblasti kultury
– připravit expozici a výstavu sbírkových předmětů
– zvládat muzejní a galerijní pedagogiku pro různé kategorie návštěvníků
– provádět propagaci ve vztahu k prezentaci sbírkových předmětů
– aplikovat zásady art marketingu v muzejní a galerijní práci