Aa

Profil absolventa

Název školy

Vyšší odborná škola informačních služeb, Pacovská 350/4 Praha 4

Název vzdělávacího programu

Informační management

Kód oboru vzdělávání

72-41-N

Forma vzdělávání

denní

Vymezení výstupních znalostí a dovedností:

 

Při realizaci profilu absolventa je nutno vytvářet a posilovat tyto základní postoje a návyky:

 

 -tvůrčím způsobem a samostatně myslet, pohotově se rozhodovat

 -aplikovat získané vědomosti a dovednosti

 -cílevědomě, rozvážně a rozhodně jednat

 -iniciativně a samostatně řešit úkoly na pracovišti

 -pracovat v týmu a aktivně se podílet na jeho organizaci.

- být připraven na celoživotní inovaci získaných poznatků

- chápat klíčový význam znalostí a informací a jejich efektivního managementu v současné společnosti 

 

 Studium si klade za cíl zprostředkovat studentům následující znalosti:

 

 -nezbytné teoretické základy oboru

 -základní právní normy a standardy oboru

 -odbornou terminologii oboru

 -tendence vývoje vědy, techniky a ekonomiky v širších společenských souvislostech

 -tendence pohybu sociálních struktur, jevů a prvků sociálního chování lidí

 -organizační a funkční modely institucionální základny pracovišť oboru

 -hlavní marketingové aktivity využitelné v oblasti informačních služeb

 -zásady řízení podniku a lidských zdrojů

 -základy IT a zpracování dat

 -ekonomické a organizační principy fungování podniku

 -ekonomické principy fungování společnosti

 -zákonitosti komunikace informací ve společnosti a procesy transformace v průběhu jejich životního cyklu

 -zásady informační etiky

 -druhy a formy informací a jejich význam v současné společnosti

 -typologii dokumentů a informačních zdrojů

 -principy interpersonální komunikace

 -základní právní normy společnosti a jejich vazby

 -vývojové trendy informačních technologií a možnosti jejích aplikací

  -využití komunikačních sítí a databázových technologií k vyhledávání a zprostředkování informací

-porozumění teoretickým základům databázových a rešeršních systémů

-zásady týmové práce a projektového managementu

 -principy pravděpodobnostního a statistického uvažování

 -pro cizí jazyk 4000 lexikálních jednotek a hlubší znalosti a míru osvojení jazyka v oblasti gramatiky, stylistiky a reálií

 

zaměření služby knihoven

 

-vývojové tendence knihoven ve společnosti

 -technologii informačních služeb včetně způsobů jejich propagace

 -zdroje akvizice dokumentů, metody akvizice, evidence dokumentů

 -prostředky ochrany dokumentového fondu

 -metody vytváření a využívání metadat

 -mezinárodní normy pro tvorbu lokálních a souborných katalogů

 -metody jmenného a věcného zpracování základních i speciálních dokumentů

 -přehled automatizovaných knihovnických systémů

 -metody elektronického ukládání záznamů

 -kritéria pro výběr vhodného automatizovaného knihovnického systému

 -koncepci veřejných informačních služeb

 -metody a formy práce s individuálními čtenáři a jejich typickými skupinami

 -vytváření informačních systémů a prezentace informací v prostředí WWW

 -dějiny knihoven a knihovnictví

 -místo informačních služeb ve společnosti

 -profesní kodexy informační práce

 -služby sítě Internet

 -výpůjční služby v automatizovaných knihovnických systémech

 -typologie a orientace v nejdůležitějších informačních zdrojích

 -zásady tvorby národní bibliografie

  -rešeršní strategie

 -dotazovací jazyky nejdůležitějších rešeršních systémů

 -hodnocení efektivity informační práce

  -doplňkové informační služby

  - znalost struktury a funkcí konkrétních  specializovaných  informačních systémů

 

zaměření podniková informatika

 

-vývojové tendence podnikových informačních systémů

 -znalost vývojových trendů v oblasti informačních technologií a možnosti aplikace v prostředí podniku

 -znalost metod volby a implementace vhodných hardwarových a softwarových prostředků pro provoz informačních systémů

 -zásady provozu podnikových informačních a komunikačních systémů a jejich provázanost s podnikovými procesy a s manažerskými a marketingovými aktivitami v podniku

-principy architektury a technologické infrastruktury informačních a komunikačních systémů

 -metody a techniky pro podporu rozhodovacího procesu

  -základní metody vytváření a využívání sekundárních dokumentů

 -metody automatizovaného  vyhledávání, zpracování a ukládání dat

 -metody získávání informací z databázových a počítačových sítí

 -správa lokálních počítačových sítí

 -technologie informačních služeb včetně způsobů jejich  propagace

 -metody systémové analýzy a projektování informačních systémů

 -techniky rešeršní činnosti  

 -algoritmizace řešené programové úlohy

  -principy strukturování a zpracování elektronických dokumentů

 -hlubší znalost zvoleného softwarového vybavení pro DTP

 -znalost struktury a funkcí konkrétního podnikového informačního systému

 

 

zaměření služby muzeí a galerií

 

-základy kulturologie

-principy současné vlastivědy

-zásady ochrany památek a přírody

-vývoj hmotné a duchovní kultury od pravěku po současnost

-základy obecné a speciální muzeologie

-vývoj a dnešní podoba muzejnictví,  činností muzeí a galerií a jejich společenské poslání

-principy akviziční práce v muzeu

 -odborná správa muzejních sbírek

-zásady ošetření, konzervace a restaurování movitých předmětů kulturního dědictví a

přírodovědeckých preparátů

-hlubší znalost softwarového vybavení pro dokumentaci muzejních sbírek

-specifika ochrany historických knižních sbírek

-zásady práce se společenskovědnými sbírkami, specifikum jejich tvorby, zpracování, uchování a využití

-zásady práce s přírodovědnými sbírkami, specifikum jejich tvorby, zpracování, uchování a využití

-znalost teorie a praxe kulturně výchovných činností muzea

 -základy teorie, projektování, prezentace a hodnocení výstav

-specifika public relations v muzejní práci

 

 

Při aplikaci těchto znalostí je nezbytné formovat u studentů následující dovednosti:

 

 -spravovat báze dat a zabezpečovat jejich provoz a využití

 -poskytovat konzultační a referenční služby a budovat pro ně příslušný pomocný aparát

 -organizačně zabezpečovat automatizované i klasické provozy pracovišť oboru

-schopnost rutinní práce s běžnými typy kancelářského software

-prezentovat své znalosti v písemné i ústní podobě

 -samostatně stylizovat obsahovou charakteristiku jednotlivých druhů dokumentů v podobě anotací, referátů a jiných komprimovaných textů

 -realizovat principy managementu a využívat znalostí obecné, vývojové a sociální psychologie ke komunikaci mezi pracovištěm a uživatelem služeb

 -zvládnout komunikační dovednosti v praxi

 -vhodně aplikovat statistické metody, interpretovat výsledek a volit optimální řešení problému

 -uplatňovat etické zásady při využívání informací a dokumentů

 -pracovat pro krátkém zaškolení se všemi druhy software užívanými na pracovištích oboru

 -ovládat obsluhu hardware moderních informačních technologií

-vytvářet www dokumenty

 -aplikovat formální logiku při analytických a vyhledávacích  procesech

 -v cizím jazyku pohotově a spontánně reagovat v běžných situacích denního života a plynně a správně hovořit na odborné téma

- ovládat efektivní metody a techniky získávání, vytváření, organizace, zpracování, uchovávání, vyhledávání, vyhodnocování, sdílení a zpřístupňování informací a znalostí

 

 

zaměření služby knihoven

 

- zvládat specifika a metody práce se širokým spektrem tradičních i elektronických zdrojů

- zvládat techniku akvizice informací a dokumentů

 -zpracovávat informace a primární dokumenty po stránce obsahové i formální

 -tvořit jmenný záznam základních a speciálních dokumentů

 -budovat jmenné i věcné katalogy

 -realizovat zvolený způsob ukládání a ochrany primárních fondů

 -ovládat věcné zpracování dokumentů, tvorbu znaku MDT, předmětových hesel, klíčových slov, deskriptorů

  -zvládat rutinní provoz vybraných automatizovaných knihovnických systémů

 -určit kritéria pro výběr automatizovaného knihovnického systému pro konkrétní pracoviště

 -vytvářet účelnou kategorizaci uživatelů

 -řídit a organizovat různé druhy revizí primárních fondů

 -navrhovat, řídit a organizovat tradiční, ale zejména nové druhy služeb, zjišťovat jejich potřebu i výslednou efektivnost

 -sestavovat různé druhy bibliografií a rešerší

 -orientovat se v tématických celcích literatury ve fondech informační instituce

 -sestavovat a organizačně připravovat vhodné formy vzdělávacích programů pro čtenáře knihoven

 -realizovat veřejné informační služby na regionální úrovni

 -zvládat metody práce s individuálními kategoriemi čtenářů, zejména dětmi a mládeží 

 

zaměření podniková informatika

 

-zpracovávat analýzu informací pro podporu rozhodovacího procesu, případně řídit jejich zpracování

 -zpracovávat informace a dokumenty po stránce obsahové i formální

 -koncepčně, technicky a organizačně pečovat o publikační aktivity pracoviště

 -zvládat práci s vybraným  podnikovým informačním systémem

 -kvalifikovaně využívat hardware a software se schopností adaptace na nové verze programů a technologií

  -zpracovat návrh  informačního systému s projektovou dokumentací a řešením správy systému

-organizovat výběrové řízení na zpracování a implementaci informačních projektů ve veřejném sektoru

 -používat služby sítě Internet

 - pracovat s plnotextovými, hypertextovými, multimediálními bázemi dat a expertními systémy 

 - realizace jednorázových i opakujících se odborných publikačních, digitalizačních, dokumentačních a archivačních činností

-řešit analýzy informačních potřeb a specifikaci požadavků na informační systém, jeho část nebo informační služby

-provádět analýzu a optimalizaci podnikových (byznys) procesů

-provádět správu systémů a kolekcí elektronických dokumentů a záznamů

 

 

zaměření služby muzeí a galerií

 

-chránit kulturní dědictví a vytvářet vztah veřejnosti k němu

 -ovládat získávání dokumentace, evidence a zhodnocování muzejních sbírkových předmětů

 -zabezpečovat podmínky pro uchovávání hmotné podstaty sbírkových předmětů, jejich ochrany a ostrahy

 -spolupodílet se na tvorbě, využití a hodnocení výstav a programů pro veřejnost

 -být schopen posuzovat a řídit práce související s ochranou kulturního dědictví

 -ovládat základy znalectví přírodnin, starožitností a umění

  -být schopen posoudit kriteria výběru předmětů do sbírek

 -navrhovat a pracovat se všemi druhy klasické dokumentace a evidence sbírkových předmětů a památek

 -pracovat s programy pro automatizovanou dokumentaci a evidenci muzejních sbírek a informací v oblasti kultury

 -připravit expozici a výstavu sbírkových předmětů

 -zvládat muzejní a galerijní pedagogiku pro různé kategorie návštěvníků

 -provádět propagaci ve vztahu k prezentaci sbírkových předmětů

 -aplikovat zásady artmarketingu v muzejní a galerijní práci

 

 

Bakalářské vzdělávací programy v příbuzných oborech vzdělávání, definice rozdílů, možnosti prostupu absolventů:

 

Příbuzné  vysokoškolské vzdělávací programy  jsou realizovány přímo na VOŠIS, ve spolupráci s vysokými školami:

Podnikové informační systémy – blízké specializaci Podniková informatika oboru Informační management 

Informační studia a knihovnictví  - blízké specializaci Služby knihoven  oboru Informační management

Zaměření Služby muzeí a galerií  vzdělávacího programu Informační management nemá v bakalářském studiu příbuzný vzdělávací program. 

Definice základních rozdílů:

-         nižší vzdělávací nároky na studenty ve všeobecně teoretických modulech

-         dlouhodobá odborná praxe

-         vyšší podíl přímé výuky

-         vyšší hodinové dotace modulů

-         důraz na praktické pojetí  modulů odborného zaměření

-         odlišně stanovené podmínky hodnocení

Možnost prostupu:

Zaměření vzdělávacího programu Informační management schváleného v roce 1999 byly  s bakalářskými  vzdělávacími programy, které škola realizuje ve spolupráci s vysokými školami  prakticky totožné.  Změnami v počtech zájemců o studium na VOŠ v uplynulých letech  a z toho vyplývající postupnou změnou orientace na jiné skupiny zájemců o studium se ukazovalo jako nezbytné promítnout tuto skutečnost do vzdělávacích plánů výrazněji  než   dílčími úpravami. Tato žádost o akreditaci  tento vývoj reflektuje a  nově zpracovaný vzdělávací program Informační management   se již od bakalářských programů VOŠIS výrazně odlišuje.

Vzhledem k tomu, že program je postaven jako kreditový, možnost uznání např. při dalším studiu na VŠ je možná., vždy ovšem závisí na individuálním posouzení. Přestup do vyššího ročníku ovšem není legislativně možný, vždy se musí jednat o absolvování přijímacího řízení a nástup do 1. ročníku.

    

 

+


Bb

Kompetence  a možnosti uplatnění absolventa

Název školy

Vyšší odborná škola informačních služeb, Pacovská 350/4 Praha 4

Název vzdělávacího programu

Informační management

Kód oboru vzdělávání

72-41-N

Forma vzdělávání

Denní

Činnosti, pro které je absolvent připravován:

 

zaměření služby knihoven

 

 -systémová  údržba automatizovaných knihovnických systémů

 -správa specializovaných informačních systémů

 -správa a provoz databází

 -poskytování informačních služeb

 -získávání informací z databázových systémů a počítačových sítí

 -akvizice primárních dokumentů

 -tvorba sekundárních dokumentů

 -jmenný a věcný popis primárních dokumentů

 -uchovávání a údržba fondu

 -public relations v informačních institucích

 -správa knihovního intranetu

 -marketing informačních služeb

 -práce se specifickými skupinami uživatelů

 -tvorba informačních zdrojů v síti Internet

 -zpracovávání analýz a podkladů pro rozhodování

 

zaměření podniková informatika

 

provoz a správa informačního systému podniku

-provoz a správa kolekcí elektronických dokumentů a záznamů (databází)

-zabezpečování a marketing informačních služeb v souladu s požadavky uživatelů

-realizace informatických služeb na podporu podnikových (byznys) procesů

-dokumentační a publikační činnost v rámci podnikového informačního systému

-marketing informačních služeb

 -práce se specifickými skupinami uživatelů

 -tvorba informačních zdrojů v síti Internet

 -zpracovávání analýz a podkladů pro rozhodování

 

zaměření služby muzeí a galerií

 

-provoz a údržba informačních systémů muzeí a galerií, knihoven, památkové péče a souvisejících institucí

 -tvorba a údržba databází z oblasti kultury -poskytování informačních služeb v muzeích a galeriích

 -získávání a využívání informací z databázových systémů a počítačových sítí 

 -public relations v institucích kulturního dědictví a informačních institucích

 -tvorba informačních zdrojů v síti Internet

-produkce volnočasových aktivit orientovaných  na kulturní dědictví

-marketing informačních služeb

 -práce se specifickými skupinami uživatelů

 -tvorba informačních zdrojů v síti Internet

 -zpracovávání analýz a podkladů pro rozhodování

 

Možnosti uplatnění absolventa:

 

 

zaměření služby knihoven

 

 -systémy veřejně přístupných informačních služeb

 -veřejné a odborné knihovny

 -archivy

 -informační střediska firem

 -soukromé informační agentury

 -dokumentační střediska masmedií

 -dokumentační střediska výzkumných a vědeckých ústavů

 -informační střediska vysokých škol

 -kulturní agentáře 

 

 

zaměření podniková informatika

 

Vzhledem k povaze činností, pro které je absolvent připravován, není uplatnění absolventů omezeno na konkrétní sektor ekonomiky ani na konkrétní typ organizace. Absolvent se uplatní na libovolné výkonné nebo střední manažerské pozici v podniku (organizaci), v níž hraje klíčovou roli práce s informacemi. Jedná se zejména o tyto okruhy práce s informacemi:

 

-informace umožňující chod a řízení organizace (sféra provozních, transakčních -informačních systémů a business intelligence)

-informace o podniku určené pro veřejnost vyžadované právními předpisy nebo podporující obchodní strategii (statistiky, výroční zprávy, obchodní rejstříky, public relations, propagace, katalogy produktů a služeb)

-informace o okolí organizace a o konkurenci (marketingové informace, competitive intelligence

 

zaměření služby muzeí a galerií

 

-orgány místní správy a samosprávy

 -systémy veřejně přístupných informačních služeb

 -muzea a galerie

 -archivy, památková péči a knihovny

-propagační oddělení organizací zabývajících se kulturním dědictvím

 

 

 

 

Povolání a typové pozice:

 

zaměření služby knihoven

 

Samostatný knihovník (15565)

Samostatný archivář (15595)

Odborný pracovník vztahů k veřejnosti (8519)

Samostatný správce aplikací (5789)

Manažer informačních systémů (30676)

Samostatný správce depozitáře (5621)

Odborný lektor (30173)

Samostatný administrativní pracovník (5579)

 

zaměření podniková informatika

 

Samostatný administrativní pracovník (5579):

Odborný pracovník vztahů k veřejnosti (8519)

Samostatný archivář (15595)

Samostatný technik IT (5811)

Samostatný správce aplikací (5789)

Webdesigner (30385)

Manažer informačních systémů (30676)

Manažer zákaznického servisu (30677)

Marketingový manažer (30674)

 

zaměření služby muzeí a galerií

 

Samostatný pracovník samosprávy pro kulturu (30333)

Samostatný správce depozitáře (5621)

Manažer informačních systémů (30676)

Produkční kulturního zařízení (6454)

Produkční výstav (6456)

Odborný pracovník vztahů k veřejnosti (8519)

Pracovník agentáže (5431)

Samostatný pracovník matrik (30209)

Samostatný redakční sekretář (5591)

Produkční komerčních výstav (6456)

Marketingový manažer (30674)

 

 


Bc

Charakteristika vzdělávacího programu

Název školy

Vyšší odborná škola informačních služeb, Pacovská 350/4 Praha 4

Název vzdělávacího programu

Informační management

Kód oboru vzdělávání

72-41-N

Forma vzdělávání

denní

Pojetí a cíle:

 

Na přelomu tisíciletí došlo ve vyspělém světě k definitivnímu přechodu z éry industriální do období postindustriálního. Plány na vybudování globální informační infrastruktury a celosvětového propojení informačních zdrojů prostřednictvím počítačových sítí naznačují ohromné možnosti dalšího rozvoje - a současně ohromný význam samotných informací. Prokazuje se, že státy, skupiny či jednotlivci, kteří se na vytváření této celosvětové informační sítě nebudou podílet, ať už z důvodu nedostatečného stupně technického či lidského rozvoje, se budou propadat do stále hlubší ekonomické, politické i společenské izolace.

 

Ve spojitosti se vstupem vyspělých zemí do 21. století se kromě samotného pojmu informační společnost mluví nejčastěji o občanské společnosti. Obě vize mají společné předpoklady - totiž existenci a veřejnou přístupnost informačních zdrojů, které umožní nejen rychlejší rozvoj ekonomiky, ale i lidských zdrojů a občanské participace veřejnosti na „věcech obecných“.

 

Důležitým prostředníkem mezi informacemi a veřejností byly vždy instituce, zajišťující na profesionální úrovni kvality zpřístupňování a komunikaci informací ve společnosti. Role těchto profesionálních prostředníků roste spolu s exponenciálním přírůstkem informací a jejich stále silnějšímu významu ve společnosti. Celá informační práce přitom sama prochází bouřlivým vývojem - stírají se rozdíly mezi jednotlivými typy informačních institucí, objevují se nové informační profese, informační služby se integrují, virtualizují a rozšiřuje se jejich nabídka. Rychlost změn a rozšiřující se nabídka vyvolává potřebu kvalifikovaných informačních profesionálů. Informační služby se stávají nezbytným předpokladem trvale udržitelného ekonomického vývoje i samotné občanské společnosti.

 

Předpokladem ke zvládnutí těchto úkolů je důkladná specializovaná příprava, zahrnující kromě odborné stránky i etickou, společenskovědní, či psychologickou dimenzi.

 

Cílem vzdělávacího programu Informační management  je příprava právě takových odborníků - připravených v podmínkách neustálých změn vyvolaných technickým vývojem poskytovat  informační služby, zpřístupňovat a zpracovávat informace, a prohlubovat tak v naší zemi demokracii i prosperitu.

 

Charakteristika vzdělávacího programu:

 

Základním vzdělávacím cílem vzdělávacího programu Informační management je poskytnout absolventům vědomosti, dovednosti a návyky se kterými uspějí při svém budoucím působení v profesi informačního managera v podmínkách moderní informační společnosti.

 

Ve vazbě na kvalitativně nové možnosti informačních systémů využívajících prostředků informačních technologií a s vazbou na poznatky moderního managementu, systémového přístupu a zvládnutí manažerského myšlení a jednání je cílem programu zejména poukázat na význam informací a jejich adresné distribuce pro úspěšné organizace i jednotlivce v  21. století. Absolvent vzdělávacího programu Podniková informatika bude mít předpoklady zřetelně formulovat rozhodovací problém a interpretovat význam informací získaných z dostupných dat. Vzhledem ke svým vědomostem bude připraven porozumět organizaci a jejím cílům a bude schopen sehrát různé informační role při zabezpečování její úspěšné existence.

 

Velmi důležitým prvkem jeho přípravy bude schopnost chápat informační systém jako účelové uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými zdroji a procedurami jejich zpracování technologickými prostředky a jako prvek, jehož využití a zvládnutí bude v příštích letech rozhodovat nejenom o prosperitě podniku, ale i společnosti.

 

Vzdělávací program, který je předmětem tohoto akreditačního řízení, vychází z potřeb českého trhu práce a z rostoucích požadavků na kvalifikaci pracovní síly. Při koncipování náplně studia jsme vycházeli z poznatku, že společnost bude potřebovat v různých oblastech informační specialisty, kteří budou nejenom odborníky v oblasti informačních technologií, ale kteří budou muset být pro svou práci vybaveni i dalšími vědomosti, jež jim umožní interpretovat, hodnotit a selektivně distribuovat informace podle požadavků uživatelů.

 

Všeobecně vzdělávací  část vzdělávacího programu je tvořena třemi nosnými složkami.

 

V první z nich  je student seznámen se základy oborů, jejichž poznatky jsou nezbytné pro kvalitní  management informačních služeb a  přiblížení teoretických, společenskovědních základů informační práce,  s trendy vývoje informačních institucí, etickými aspekty informační práce i moduly, přinášející studentovi nové poznatky o prostředí, ve kterém budou jeho znalosti a dovednosti realizovány.  Druhá část řeší zejména otázky základní hardwarové podpory informačních toků a zahrnuje i modelová softwarová řešení. Zabývá se technologickými aspekty získávání, zpracování, uchovávání a využívání informací v různých prostředích.  Třetí část je věnována upevnění a posílení  jazykové složky profilu absolventa. Velmi rozdílná úroveň studentů přicházejících ze středních škol vyžadovala ponechat dostatečný prostor zejména v prvním ročníku sjednocení úrovně znalostí a vědomostí, na které později navazují  moduly s odborným jazykem.

 

 

Odborná část  programu je tvořena   povinně volitelnými  moduly.

 

U zaměření služby knihoven jsou to moduly  potřebné pro knihovního specialistu v oblasti veřejných i odborných knihoven v ČR. Jde o úroveň specializovaných činností nebo výkonu středních manažerských funkcích. Těžiště oboru je ve znalosti metodiky odborné knihovnické a informační práce a hlavních okruhů řídící práce v knihovně či informačním středisku. Student je připravován na zvládnutí problematiky vyhledávání, organizace a zpřístupňování informací prostřednictvím klasických knihovnických i moderních typů informačních služeb. Důraz je kladen využívání automatizovaných informačních systémů.

 

U zaměření podniková informatika je student řadou povinně volitelných modulů připravován na navrhování a tvorbu informační strategie organizace a její realizaci a koordinaci všech informačních aktivit v organizaci. Jeho úkolem bude organizování dokumentových a informačních toků, získávání, zpracování a zpřístupňování interních a externích informací nezbytných pro činnost organizace. Bude připraven na vyhodnocování informací, rešerší, konzultační, poradenskou a další činnost spojenou s informačním systémem podniku.

 

Povinně volitelné moduly zaměření služby muzeí a galerií  vycházejí z dlouholeté zkušeností pracovníků Národního muzea v Praze, se kterým škola na realizaci spolupracuje. Specialisté Národního muzea koncipovali charakter vzdělávacího zaměření  a provedli i detailní rozpracování jednotlivých modulů.  Důraz je kladen na znalost hodnoty a významu primárních hmotných pramenů a na schopnost práce s nimi; jejich shromažďování, dokumentování, uchovávání a společenské využití. Pro takto koncipované zaměření  je charakteristické spojení odbornosti muzejního pracovníka se znalostí informačních technologií a možnostmi jejich využívání v prostředí muzeí a galerií.

 

Obsáhlá nabídka volitelných modulů ve  čtvrtém a pátém období  vychází vstříc konkrétním  profesním zájmům studenta, není vázána na konkrétní zaměření a tak umožňuje vyprofilovat vlastní odborný profil na hranici jednotlivých zaměření. Absolvent libovolného zaměření je tedy k požadavkům trhu  práce dostatečně flexibilní a jeho znalostní a dovednostní základ umožňuje jeho rychlé uplatnění v praxi. Systém nabídky volitelných modulů také vytváří prostor pro operativní inovace vzdělávacího plánu bez nutnosti nového akreditačního řízení.

 

Důležitým rysem vzdělávacího programu je jeho praktická orientace. Kromě prakticky orientované struktury vlastních modulů je důležitou součástí vzdělávacích plánů i dlouhodobá odborná praxe na závěr studia, která ve svém důsledku výrazně zvyšuje šance absolventa na uplatnění na konkrétním pracovišti.

 

 

 

Organizace výuky:

Formální (časové) členění školního roku je v tabulce Ca.  Organizace individuálního učebního plánu studenta je vzhledem k užití kreditního a modulárního systému plně v kompetenci studenta.  Vzorový učební plán, který je součástí této žádosti má pouze doporučující charakter. Je věcí rozhodnutí každého studenta  v jakém pořadí a které moduly si zapíše do příslušného období.  Povinný moduly musí absolvovat všichni studenti bez ohledu na zaměření, povinně volitelné moduly tvoří obsah jednotlivých zaměření.

Široká škála volitelných modulů je opět určena studentům všech zaměření, přičemž jako volitelný modul je možno si zapsat i povinně volitelné moduly jiných zaměření.    

 

 


Cb

Hodnocení výsledků vzdělávání studentů

Název školy

Vyšší odborná škola informačních služeb, Pacovská 350/4 Praha 4

Název vzdělávacího programu

Informační management

Kód oboru vzdělávání

72-41-N

Forma vzdělávání

denní

Vzdělávací program je vytvořen  modulárně s využitím hodnocení kredity ECTS.  Podmínky hodnocení, postupu do dalšího období, způsob ověřování výsledků,  ukončování studia a další podmínky studia stanoví Vzdělávací a zkušební řád školy.

Stručné shrnutí podmínek hodnocení v použitém kreditním systému:

Student dostává  216 kreditních poukázek. V průběhu studia musí získat:

         180 kreditů v požadované struktuře (vzorový učební plán)

         složit závěrečnou absolventskou zkoušku

 

36 rezervních kreditních poukázek lze použít:

         za neúspěšně absolvované moduly

         za studium dalších modulů nad rámec požadované struktury

 

Doporučuje se studovat podle vzorového vzdělávacího plánu. Výsledky hodnocení studenta jsou ověřovány  za uplynulé období před zápisem do nového období. Při vlastním zápisu modulů jsou vždy testovány podmínky postupu i v příštím období.  

 

Do prvního období se zapisují všichni studenti, do druhého ti, kteří získali alespoň 10 započitatelných kreditů. Od 3. období  je podmínkou, že student musí získat takový počet kreditů, který odpovídá počtu dosud studovaných období vynásobenému číslem 20 a současně musí mít vždy dostatek kreditních poukázek tak, aby mohl řádně ukončit studium. Při zápisu musí mít vždy zapsáno alespoň tolik kreditů, aby  na konci období vyhověl podmínce pro zápis do dalšího období.  Součet zapsaných vyučovacích hodin v jednom období nesmí překročit 35.

Podmíněný zápis může povolit ředitel školy v případě, že některá z výše uvedených podmínek není splněna.

Moduly absolvované na jiné VOŠ nebo VŠ mohou být uznány. Za uznané moduly jsou automaticky odebrány kreditní poukázky a  s výjimkou kreditů získaných v rámci programu Erasmus - zahraniční studium se nepočítají do výše uvedeného testování výsledků studenta po každém období.


Cc1

Vzorový učební plán Služby muzeí a galerií

Název školy

Vyšší odborná škola informačních služeb, Pacovská 350/4 Praha 4

Název vzdělávacího programu

Informační management

Kód oboru vzdělávání

72-41-N

Forma vzdělávání

denní

Zaměření vzdělávacího programu

služby muzeí a galerií

Název modulu

zkratka

rozsah*

ECTS

zakončení

druh

garant

dop. období

Psychologie

PSY

2p+2c

5

Zkouška

povinný

Mgr. Fonferová

1.

Ekonomie

EKO

2p+2c

5

Zkouška

povinný

Ing. Johnová

1.

Právo 1

PRA-1

1p+2c

4

Zkouška

povinný

Mgr. Marešová

1.

Inf. a komunikační technologie 1

IKT-1

4c

5

Zkouška

povinný

Mgr. Mašek

1.

Komunikační a prezentační techniky 1

KTE-1

2c

3

Zkouška

povinný

PhDr. Štullerová

1.

Matematické metody

MAM

2p+2c

5

Zkouška

povinný

Mgr. Šalková

1.

Právo 2

PRA-2

1p+2c

4

Zkouška

povinný

Mgr. Marešová

2.

Inf. a komunikační technologie 2

IKT-2

4c

5

Zkouška

povinný

Mgr. Mašek

2.

Komunikační a prezentační techniky 2

KTE-2

2c

3

Zkouška

povinný

PhDr. Štullerová

2.

Ekonomika a řízení

EKR

2p+2c

5

Zkouška

povinný

Ing. Šuláková

2.

Úvod do inf. managementu

UIM

2p+2c

5

Zkouška

povinný

PhDr. Kučerová

2.

Databáze

DAS

2p+2c

5

Zkouška

povinný

Ing. Klimánek, PhD.

2.

Organizace informací a znalostí

OIZ

2p+2c

5

Zkouška

povinný

PhDr. Kučerová

3.

Marketing

MAR

2p+2c

5

Zkouška

povinný

Ing. Johnová

3.

Procesní management

PCM

2p+2c

5

Zkouška

povinný

PhDr. Kučerová

3.

Kulturní dědictví v regionu

KDR

2p+2c

5

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Šimek,Csc.

3.

Úvod do muzeologie  (A)

UDM

2p

3

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Žalman

3.

Kulturologie

KUL

2p+1c

4

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Schusterová

3.

Projekt

PRO

1p+2c

3

Zkouška

povinný

PhDr. Kučerová

4.

Společenské vědy v muzeích

SVM

2p+2c

5

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Šimek, CSc.

4.

Základy ochrany a péče o sbírky (A)

ZOP

1p+2c

4

Zkouška

pov. volit.

Ing. Drozenová

4.

Sbírky výtvarných děl 

SVD

1p+2c

3

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Sekera

4.

Volitelné moduly 1

 

4p

6

Zkouška

volitelné

 

4.

Volitelné moduly 2

 

4c

6

Zkouška

volitelné

 

4.

Přírodní vědy v muzeích

PVM

2p+2c

5

Zkouška

pov. volit.

RNDr. Kuželka

5.

Národní kulturní dědictví

NKD

2p+2c

4

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Langhammerová

5.

Struktura  výtv. a hudebního díla (A)

SVH

1p+2c

3

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Bláha, PhD.

5.

Seminář k absolventské práci

SEP

2c

3

Zápočet

povinný

PhDr. Šimek, CSc.

5.

Volitelné moduly 3

 

4p

6

Zkouška

volitelné

 

5.

Volitelné moduly 4

 

4c

6

Zkouška

volitelné

 

5.

První cizí jazyk 1 – 5(A)

 

15c

15

klasifikovaný z.

povinný

Mgr. Bothová

1.- 5.

Odborná praxe

OPR

16 týdnů

30

Zápočet

povinný

PhDr. Šimek, CSc.

6.

Poznámky, další vzdělávací povinnosti:

(A) - předmět absolutoria 

* p - přednáška, c - ostatní

 

 


Cc2

Vzorový učební plán Služby knihoven

Název školy

Vyšší odborná škola informačních služeb, Pacovská 350/4 Praha 4

Název vzdělávacího programu

Informační management

Kód oboru vzdělávání

72-41-N

Forma vzdělávání

denní

Zaměření vzdělávacího programu

služby knihoven

Název modulu

zkratka

rozsah*

ECTS

zakončení

druh

garant

dop. období

Psychologie

PSY

2p+2c

5

Zkouška

povinný

Mgr. Fonferová

1.

Ekonomie

EKO

2p+2c

5

Zkouška

povinný

Ing. Johnová

1.

Právo 1

PRA-1

1p+2c

4

Zkouška

povinný

Mgr. Marešová

1.

Inf. a komunikační technologie 1

IKT-1

4c

5

Zkouška

povinný

Mgr. Mašek

1.

Komunikační a prezentační techniky 1

KTE-1

2c

3

Zkouška

povinný

PhDr. Štullerová

1.

Matematické metody

MAM

2p+2c

5

Zkouška

povinný

Mgr. Šalková

1.

Právo 2

PRA-2

1p+2c

4

Zkouška

povinný

Mgr. Marešová

2.

Inf. a komunikační technologie 2

IKT-2

4c

5

Zkouška

povinný

Mgr. Mašek

2.

Komunikační a prezentační techniky 2

KTE-2

2c

3

Zkouška

povinný

PhDr. Štullerová

2.

Ekonomika a řízení

EKR

2p+2c

5

Zkouška

povinný

Ing. Šuláková

2.

Úvod do inf. managementu

UIM

2p+2c

5

Zkouška

povinný

PhDr. Kučerová

2.

Databáze

DAS

2p+2c

5

Zkouška

povinný

Ing. Klimánek, PhD.

2.

Organizace informací a znalostí

OIZ

2p+2c

5

Zkouška

povinný

PhDr. Kučerová

3.

Marketing

MAR

2p+2c

5

Zkouška

povinný

Ing. Johnová

3.

Procesní management

PCM

2p+2c

5

Zkouška

povinný

PhDr. Kučerová

3.

Informace a společnost

IAS

2p+2c

5

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Slámová, PhD.

3.

Management informačních fondů (A)

MIF

2p

3

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Buřilová

3.

Literatura 1

LIT-1

2p+1c

4

Zkouška

pov. volit.

Mgr. Čadil

3.

Projekt

PRO

1p+2c

3

Zkouška

povinný

PhDr. Kučerová

4.

Informační fondy 1

INF-1

2p+2c

5

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Buřilová

4.

Literatura 2

LIT-2

1p+2c

4

Zkouška

pov. volit.

Mgr. Čadil

4.

Paměťové instituce  1

PAI-1

1p+2c

3

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Marvanová

4.

Volitelné moduly 1

 

4p

6

Zkouška

volitelný

 

4.

Volitelné moduly 2

 

4c

6

Zkouška

volitelný

 

4.

Informační fondy 2 (A)

INF-2

2p+2c

5

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Buřilová

5.

Paměťové instituce  2 (A)

PAI-2

1p+2c

3

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Marvanová

5.

Specializované inf. systémy

SIS

2p+2c

4

Zkouška

pov. volit.

Doc. Špála, CSc.

5.

Seminář k absolventské práci

SEP

2c

3

Zápočet

povinný

PhDr. Buřilová

5.

Volitelné moduly 3

 

4p

6

Zkouška

volitelný

 

5.

Volitelné moduly 4

 

4c

6

Zkouška

volitelný

 

5.

První cizí jazyk 1 – 5(A)

 

15c

15

klasifikovaný z.

povinný

Ing. Červová

1.-5.

Odborná praxe

OPR

16 týdnů

30

Zápočet

povinný

PhDr. Buřilová

6.

Poznámky, další vzdělávací povinnosti:

(A) - předmět absolutoria 

* p - přednáška, c - ostatní

 

 


Cc3

Vzorový učební plán Podniková informatika

Název školy

Vyšší odborná škola informačních služeb, Pacovská 350/4 Praha 4

Název vzdělávacího programu

Informační management

Kód oboru vzdělávání

72-41-N

Forma vzdělávání

denní

Zaměření vzdělávacího programu

podniková informatika

Název modulu

zkratka

rozsah*

ECTS

zakončení

druh

garant

dop. období

Psychologie

PSY

2p+2c

5

Zkouška

povinný

Mgr. Fonferová

1.

Ekonomie

EKO

2p+2c

5

Zkouška

povinný

Ing. Johnová

1.

Právo 1

PRA-1

1p+2c

4

Zkouška

povinný

Mgr. Marešová

1.

Inf. a komunikační technologie 1

IKT-1

4c

5

Zkouška

povinný

Mgr. Mašek

1.

Komunikační a prezentační techniky 1

KTE-1

2c

3

Zkouška

povinný

PhDr. Štullerová

1.

Matematické metody

MAM

2p+2c

5

Zkouška

povinný

Mgr. Šalková

1.

Právo 2

PRA-2

1p+2c

4

Zkouška

povinný

Mgr. Marešová

2.

Inf. a komunikační technologie 2

IKT-2

4c

5

Zkouška

povinný

Mgr. Mašek

2.

Komunikační a prezentační techniky 2

KTE-2

2c

3

Zkouška

povinný

PhDr. Štullerová

2.

Ekonomika a řízení

EKR

2p+2c

5

Zkouška

povinný

Ing. Šušáková

2.

Úvod do inf. managementu

UIM

2p+2c

5

Zkouška

povinný

PhDr. Kučerová

2.

Databáze

DAS

2p+2c

5

Zkouška

povinný

Ing. Klimánek, PhD.

2.

Organizace informací a znalostí

OIZ

2p+2c

5

Zkouška

povinný

PhDr. Kučerová

3.

Marketing

MAR

2p+2c

5

Zkouška

povinný

Ing. Johnová

3.

Procesní management

PCM

2p+2c

5

Zkouška

povinný

PhDr. Kučerová

3.

Databázové aplikace (A)

 DAA

2p+2c

5

Zkouška

pov. volit.

Ing. Klimánek, PhD.

3.

Projektový management

 PMA

2p+1c

4

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Kučerová

3.

Informační zdroje

 INZ

2p

3

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Buřilová

3.

Projekt

 PRO

1p+2c

3

Zkouška

povinný

PhDr. Kučerová

4.

Informační systém podniku (A)

 ISP

2p+2c

5

Zkouška

pov. volit.

Doc. Horný, CSc.

4.

Správa elektronického obsahu

 SEO

1p+2c

4

Zkouška

pov. volit.

Ing. Jeníčková

4.

Web design

 WEB

1p+2c

3

Zkouška

pov. volit.

Ing. Jeníčková

4.

Volitelné moduly 1

 

4p

6

Zkouška

volitelný

 

4.

Volitelné moduly 2

 

4c

6

Zkouška

volitelný

 

4.

Počítačové sítě (A)

 POS

2p+2c

5

Zkouška

pov. volit.

Ing. Klimánek, PhD.

5.

Počítačová grafika

 POG

1p+2c

3

Zkouška

pov. volit.

Doc. Horný CSc.

5.

Znalostní management

 ZNM

2p+2c

4

Zkouška

pov. volit.

PhDr. Kučerová

5.

Seminář k absolventské práci

 SEP

2c

3

Zápočet

povinný

PhDr. Kučerová

5.

Volitelné moduly 3

 

4p

6

Zkouška

volitelný

 

5.

Volitelné moduly 4

 

4c

6

Zkouška

volitelný

 

5.

První cizí jazyk 1 – 5(A)

 

15c

15

klasifikovaný z.

povinný

PhDr. Kozická, CSc.

1.- 5.

Odborná praxe

 OPR

16 týdnů

30

Zápočet

povinný

PhDr. Kučerová

6.

Poznámky, další vzdělávací povinnosti:

(A) - předmět absolutoria 

* p - přednáška, c - ostatní

 


Fa

Soupis výukových prostor

Název školy

Vyšší odborná škola informačních služeb, Pacovská 350/4 Praha 4

Název vzdělávacího programu

Informační management

Forma vzdělávání

denní

 

VOŠ

SŠ/VŠ/jiné 

celková kapacita školy dle zřizovací listiny

 

denní

ostatní

denní

ostatní

Cílová kapacita dle zřizovací listiny

500

100

neuvedena

neuvedena

650

Počty studentů/žáků v organizaci*

268

57

0/358/0

0

Počet tříd/vzdělávacích skupin*

12

3

0/18/0

0

Počty studentů/žáků - navrhovaný stav

250

50

0/350/0

0

 

počet

kapacita

dataprojekt.
 /smartboard

připojení
 na internet

počítače

min. garant.
kapacita připojení

posluchárna > 60 osob

4

288

4/0

ano

4

20Mb

posluchárna < 59 osob

0

0

0

0

0

ostatní učebny > 30 osob

4

160

4/1

ano

4

ostatní učebny < 30 osob

1

16

1/1

ano

1

počítačová učebna 

4

128

4/0

ano

80

specializovaná učebna

0

0

0

0

0

jazyková učebna

6

120

3/1

ano

3

laboratoř

0

0

0

0

0

Atelier

0

0

0

0

0

další prostory pro odborné moduly

0

0

0

0

0

Struktura konfigurace PC:

180 Pc s LCD monitory. Nejslabší konfigurace : Intel Dual Core 2,5 GHz, 100 GB,  1 GB RAM dva roky staré.

Volně přístupných počítačů pro studenty je 40 kusů.   Informační PC kiosky pro studenty.

Popis dalšího vybavení (lokální sítě, servery apod.):

3x servery Novell, 4x webové servery, 1x výukový server, 2x firewall server, mail server IMAP, DNS server,  server pro podporu výuky Moodle, MS SQL server, Sybase SQL server, 3x server informační systém školy.

 

Všechny počítače propojeny do sítě 1 Gb/s, strukturovaná kabeláž UTP,  20x Switch (3Com, Planet), v celé budově  k dispozici síť WiFi EDUROAM.

 

Všechny počítače propojené do akademické sítě internet s garantovanou nesdílenou kapacitou připojení 20 Mb. Poskytovatel připojení CESNET. FTP přístup pro studenty.

 

2x multifunkční velkoobjemová kopírka OCÉ 3165, s autorizovaným přístupem pro tisk i kopírování.  Ve všech učebnách dataprojektory s multimediálním vybavením. 3x Smart Board.   2x informační velkoplošná LDC obrazovka pro výstupy informačního systému školy. Systém elektronických  šaten.  Elektronický vstup.

      

 

* údaje podle výkazu ke dni 30. 9. 2008


Fb

Informační služby

Název školy

Vyšší odborná škola informačních služeb, Pacovská 350/4 Praha 4

Název vzdělávacího programu

Informační management

Forma vzdělávání

Denní

 

VOŠ

SŠ a jiné

celkem

Současný stav studentů/žáků

268

352

620

Plánovaný stav studentů/žáků

270

350

620

Plocha knihovny/studovny

220 m2

Celkový počet svazků*

8166

Roční rozpočet

235000

Roční přírůstek knižních jednotek

363

Roční přírůstek titulů celkem

466

Počet odebíraných titulů časopisů celkem

51

Počet odebíraných zahr. titulů časopisů

4

Počet odebíraných českých titulů časop.

47

Jsou součástí fondů kompaktní disky ?

Ano

Jsou součástí fondů videokazety ?

Ano

Otevír. hod. knihov./studovny v týdnu

47 hodin

Provozuje knih. počítač. inform. služby?

ano

Zajišťuje knihovna rešerše z databází ?

ano

Je zapojena na CESNET ?

ano

Konektivita

20 Mb

Jiná databázová centra/sítě ?

ano

Počet vzdělávacích míst knihovny/studovny

60

Počet počítačů v knihovně/IC

33

Z toho počítačů zapojeno v síti

33

Informační systém školy

Ano

Stručný popis informačního systému školy:

IS školy komplexně pokrývá všechny informačně administrativní potřeby školy. Slouží především pro evidenci, zpracování a využívání  studijních výsledků, rozvrhů, informací pro studenty, aktualit a dalších sdělení. Systém plně zabezpečuje kreditní systém výuky, vzdálený zápis studentů, tvorbu individuálních rozvrhů, přihlašování a odhlašování na zkoušky, rezervaci místností, tisky výsledků  apod.  Systém rovněž průběžně i jednorázově kontroluje plnění studijních povinností, distribuuje provozní informace na zadaná mobilní čísla studentů,  zpřístupňuje studijní materiály jednotlivých modulů, poskytuje všechny knihovnické služby jako evidenci, výpůjčky, rezervaci, vyhledávání v on line katalogu apod.   IS školy je vyvíjen vlastními silami v rámci interního projektu  e-VOŠIS.  

 

* všechny údaje o KJ - pouze odborná literatura


G

Údaje o spolupráci

Název školy

Vyšší odborná škola informačních služeb, Pacovská 350/4 Praha 4

Název vzdělávacího programu

Informační management

Forma vzdělávání

Denní

Spolupráce s odbornou praxí

 

Příklady spolupracujících organizací:

Městská knihovna v Praze
Národní knihovna ČR
Národní muzeum Praha

Sprinx, a.s.

K2 Atmitec Syst., s.r.o.

Stručná charakteristika spolupráce, rozsah:

Smluvně podložený vztah zahrnující spolupráci na tvorbě programu (zaměření) i jejich realizaci. Konkrétně se jedná o zabezpečení výuky, výměnu učitelů, realizaci společných vzdělávacích programů i mimo rámec předkládaného programu, zabezpečování realizace odborných praxí a vedení absolventských prací. 

Spolupráce s jinými VOŠ, resp. VŠ

 

Spolupracující organizace

FF UK - společně akreditovaný bakalářský program Informační studia  a knihovnictví
VŠE - společně akreditovaný bakalářský program Aplikovaná informatika

Stručná charakteristika spolupráce, rozsah

Spolupráce na bází smlouvy o vzájemné spolupráci podle § 81 VŠ zákona (VŠE + FFUK)probíhá od roku 2002, resp. 2003 a v současné době na VOŠIS studuje více než 350 studentů dvou bakalářských programů. VOŠIS vlastními učiteli plně zabezpečuje oba programy ve smyslu příslušných akreditačních rozhodnutí (příloha).      

Zahraniční spolupráce

 

Spolupracující organizace

1)Institut of Technology Sligo ( Irsko) - bakalářský program Bachelor of Business Study pro absolventy VOŠIS

2) Semestrální program pro incomingové studenty Erasmus – 2006, 2008 – spolupracující  instituce: FH Ludwigshafen, Hochschule Darmstadt, MWSE Tarnov,  FH Burgenland

3) organizace zahraničních praxí pro partnerské školy ze zahraničí – MU Manchester

Stručná charakteristika spolupráce, rozsah

Ad1)Spolupráce se zahraniční vysokou školou je podložena získanou zahraniční akreditací a smlouvou o spolupráci a umožňuje studentům VOŠIS dosáhnout ucelené vysokoškolské (bakalářské) vzdělání v jednoročním, dálkovém studiu.

Ad2) Jedná se o organizaci  a celkové zajištění semestrálního programu v angličtině pro incomingové studenty institucí,  do kterých VOŠIS vysílá studenty na dlouhodobé pobyty

Ad3) Jedná se o organizaci  a celkové zajištění semestrální  odborné praxe pro incomingové studenty institucí,  do kterých VOŠIS vysílá studenty na dlouhodobé odborné praxe

Účast v projektech

 

Název projektu, doba trvání:

MODES – Pilot project Towards European Modular Structures  2001-2003

Euroinfonet  2004 – Leonardo da  Vinci

Euroinfonet  2006 – Leonardo da  Vinci

Euromobil    2007 – Leonardo da  Vinci

Sokrates – 2004

Sokrates/Erasmus – 2005

Sokrates/Erasmus – 2006

Sokrates/Erasmus – 2007

LLP Erasmus – 2008

 

Stručná charakteristika projektu,  role řešitele a celková výše rozpočtu:

Modes – řešitelé – 200 000  Euro

Euroinfonet  2004 – Leonardo da  Vinci - Projekty mobilit – 30 000 Euro

Euroinfonet  2006 – Leonardo da  Vinci - Projekty mobilit -  25 000 Euro

Euromobil    2007 – Leonardo da  Vinci - Projekty mobilit -  35 000 Euro

Sokrates – 2004 – vzdělávací pobyty do zemí EU – 10 500 Euro

Sokrates/Erasmus – 2005  – vzdělávací pobyty do zemí EU – 13 900 Euro

Sokrates/Erasmus – 2006  – vzdělávací pobyty do zemí EU – 19 250 Euro

Sokrates/Erasmus – 2007  – vzdělávací pobyty do zemí EU – 21 250 Euro

LLP Erasmus – 2008 – vzdělávací pobyty do zemí EU – 58 242 Euro

 


H

I

Motivační nástroje školy pro znevýhodněné studenty

Název školy

Vyšší odborná škola informačních služeb, Pacovská 350/4 Praha 4

Název vzdělávacího programu

Informační management

Kód oboru vzdělávání

72-41-N

Forma vzdělávání

denní

Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami

Škola v současné době nemá  a  vzhledem k nevhodnému stavebnímu řešení budovy ani do budoucna neuvažuje o zřízení bezbariérového přístupu.  V úvahu tedy připadají studenti ( uchazeči) se smyslovým znevýhodněním. 

Problematika  odlišnosti přijímacího řízení je vyřešena přijímáním  uchazečů bez přijímacích zkoušek a bez předběžných podmínek na zdravotní stav uchazeče.

 

V průběhu vlastního studia se jedná zejména o tyto nástroje:

-         odborné poradenství

-         prostor pro individuální konzultace v rozsahu 3 hodin týdně součástí úvazku všech pedagogů

-          vzdělávací materiály v elektronické podobě na intranetu školy

-         individuální úprava hodnocení v jednotlivých modulech v závislosti na stupni znevýhodnění

-         specifické podmínky podle stupně znevýhodnění  u závěrečných absolventských zkoušek

-         rozložení vzdělávací zátěže  do delšího úseku (i nad rámec daný Vzdělávacím řádem)

-         individuální řešení vhodných pracovišť pro absolvování odborných praxí

 

Individuální učební  plán

V ECTS systému hodnocení studia může mít individuální učební plán  každý student.  Jedinou podmínkou je získání  alespoň minimálního počtu kreditů v každém období. Prostup (cesta) vzdělávacím plánem závisí zcela na volbě studenta , jeho preferencích, předchozím vzdělání i vzdělávacích předpokladech.  

Poradenství

Na škole dlouhodobě působí profesionální  psycholog se zaměřením na sociálně krizové poradenství a právník. Oba pracovníci mají část  pracovního  úvazku určen  pro řešení  studentských problémů a tato možnost je také studenty opakovaně využívána.

 Jiné